RMV, shumica e të rinjve nuk komunikojnë me komunat, por duan të jenë pjesë e ngjarjeve të gjelbërta

Rreth 58 për qind e të rinjve në vend nuk komunikojnë me pushtetin lokal, por megjithatë shumica prej 70 për qind e tyre duan të jenë pjesë e eventeve të gjelbërta dhe do të përfshiheshin në krijimin e politikave nëse do të informoheshin në kohë dhe në thelb të përfshirë. Kjo është vetëm një pjesë e rezultateve të hulumtimit të kryer nga Shoqata Go Green me mbështetjen e Fondacionit Heinrich Böll, transmeton Portalb.mk.

Të dhënat nga anketa kombëtare mes të rinjve për pjesëmarrjen e tyre në politikat e gjelbra në nivel lokal i referohen të tetë rajoneve planifikuese në periudhën gusht-shtator 2023. Të përfshirë ishin 401 të rinj të moshës 15-29 vjeç.

Më shumë se gjysma e të rinjve në anketë janë përgjigjur se nuk janë të njohur me përgjegjësitë për mjedisin dhe ndryshimet klimatike të vetëqeverisjes lokale.

Në të njëjtën kohë, hulumtimi tregon mungesën e komunikimit mes komunave dhe të rinjve për temat e gjelbra dhe në një mënyrë të afërt me të rinjtë. Në të njëjtën kohë, tek të rinjtë ka mosbesim në institucionet lokale.

Ndër temat që u interesojnë më shumë, të rinjtë janë më të interesuar për transportin (18%), urbanizmin (18%) dhe mbeturinat (15%).

Sondazhi zbuloi se të rinjtë nuk dinë si të marrin pjesë në ngjarje lokale, por në të njëjtën kohë ata do të donin të merrnin pjesë më së shumti në punëtori edukative dhe aktivitete vullnetare.

Gjithashtu, të rinjtë kanë pak njohuri për politikat e gjelbra dhe dokumentet ekzistuese që lidhen me mjedisin dhe ndryshimet klimatike në nivel lokal, ata nuk janë të njohur me shërbimet për të rinjtë në nivel lokal që rezultojnë nga Ligji për Pjesëmarrjen Rinore dhe Politikat Rinore, por nuk janë as mjaftueshëm të njohur me Agjendën e Gjelbër.

Go Green rekomandon që Agjencia për Rini dhe Sport të marrë parasysh të dhënat nga ky hulumtim gjatë zbatimit të Planit të Veprimit për Strategjinë Kombëtare për Rininë dhe i rekomandon qeverisë qendrore që të forcojë vizibilitetin e Ligjit për Pjesëmarrjen e Rinisë se si të rinjtë mund të kontribuojë dhe të përfshihet në nivel lokal dhe kombëtar, por edhe të rrisë arsimin, aktivitetet dhe pjesëmarrjen e të rinjve për Agjendën e Gjelbër dhe Marrëveshjen e Gjelbër të BE-së.

Rekomandimi më i rëndësishëm për komunat është që të forcohet bashkëpunimi me të rinjtë për temat që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike dhe mjedisin, veçanërisht për ato tema që janë përcaktuar si prioritete në kuadër të këtij hulumtimi. Gjithashtu, Go Green rekomandon që komunat të bëjnë një plan për komunikim me të rinjtë, ndërsa këshillat rinorë të përfshijnë aktivitete për promovimin e këtyre temave në planin e veprimit dhe të forcojnë bashkëpunimin me sektorët e mjedisit dhe urbanizmit.

Kujtojmë se pavarësisht obligimit ligjor, Këshillat Rinor Lokal të komunave më të mëdha me shumicë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, nuk janë aktive dhe nuk shërbejnë për qëllimin që janë formuar – pjesëmarrjen e të rinjve në krijimin e politikave rinore, të cilën politikanët dhe partitë vazhdimisht e theksojnë si prioritet të tyre. Komunat, i kanë formuar këto këshilla “sa për sy e  faqe”, por sipas hulumtimit tonë, është shumë e vështirë të arrihet deri te të dhënat bazike të këtyre këshillave dhe nuk ka kurrfarë informata për aktivitetin e tyre.