Partitë dorëzuan në KSHZ listat e deputetëve për zgjedhjet e 8 majit, përfundoi afati për dorëzim

Koalicionet e udhëhequra nga LSDM, VMRO-DPMNE, ai udhëhequr nga GROM, koalicioni “Sovraniteti i tretë i epokës maqedonase”, “Fronti evropian” i udhëhequr nga BDI, partia ZNAM dhe Partia e Punëtorëve dorëzuan listat e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare me 8 maj, transmeton Portalb.mk.

Sipas informacioneve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), deri në ora 22:00, kur ishte dita e fundit për paraqitjen e kandidatëve, listat i dorëzuan edhe partitë Rodina, pastaj Avaja për njësinë e tretë, të katërt, të pestë dhe të gjashtë zgjedhore dhe Tvoja, në njësinë e parë, të dytë, tretë dhe e katërt zgjedhore.

Sipas afateve për zgjedhjet parlamentare, KSHZ-ja pas marrjes së listës së kandidatëve konstaton nëse ajo është përpiluar në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor dhe nëse kandidatët për deputetë i plotësojnë kushtet e parapara me Kushtetutë dhe nenin 7, pikat 2, 3 dhe 4 të Kodit Zgjedhor. Kontrolli bëhet edhe nëpërmjet të dhënave në regjistrat përkatës dhe evidencat e institucioneve kompetente. Institucionet janë të detyruara t’i dorëzojnë komisionit në formë elektronike të dhënat për plotësimin e kushteve brenda 24 orëve nga marrja e kërkesës pa asnjë kompensim.

Nëse konstatohet se ka parregullsi të caktuara në listë, KSHZ-ja do të thërrasë përfaqësuesin e autorizuar të parashtruesit të listës për t’i hequr parregullsitë brenda 48 orëve nga marrja e njoftimit të Komisionit për parregullsitë. Nëse KSHZ-ja konstaton se parregullsitë apo lëshimet e konstatuara janë hequr nga parashtruesit e listës brenda afatit ligjor, listën e dorëzuar do ta konfirmojë me vendim.

Në rast të parregullsive nga neni 67 paragrafi (2) i Kodit Zgjedhor, parashtruesi i listës mund ta zëvendësojë kandidatin e propozuar i cili nuk i plotëson kushtet me një kandidat të ri brenda të njëjtit afat prej 48 orësh dhe për të njëjtën është i obliguar të sigurojë dëshminë e siguruar për plotësimin e kushteve.

Nëse KSHZ-ja konstaton se lista është dorëzuar para kohe, gjegjësisht pas afatit të përcaktuar me këtë orar, do ta refuzojë listën e dorëzuar me vendim brenda 24 orëve nga pranimi i listës.

Nëse KSHZ-ja konstaton se parashtruesi i listës nuk i ka hequr parregullsitë apo lëshimet e konstatuara brenda 48 orëve, listën e dorëzuar do ta refuzojë me vendim më së voni në afat prej 24 orëve, duke llogaritur nga skadimi i afatit për heqjen e parregullsive.

Parashtruesit e listave ose kandidaturave, përmes përfaqësuesve të tyre të autorizuar, mund të paraqesin kërkesë me shkrim për tërheqjen e listës ose kandidaturës brenda 48 orëve nga miratimi i vendimit për konfirmimin e listave përfundimtare në pajtim me nenin 67 paragrafi (5) të këtij ligji. Kodi Zgjedhor. Kur bëhet fjalë për tërheqjen e listës së kandidatëve, mund të tërhiqet vetëm në tërësi.

Kandidatët, në zgjedhjet e 8 majit, do të “garojnë” për të fituar një nga 120 mandatet parlamentare dhe për të qenë pjesë e përbërjes parlamentare 2024-2028.

Rendi i fletëvotimeve të koalicioneve dhe partive do të jetë i njëjtë si për kandidatët për president, ndërsa për partitë e tjera do të bëhet një short shtesë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, sipas ndryshimeve të fundit në Kodin Zgjedhor. Kuvendi votoi në kuadër të seancës së 150-të.

KSHZ-ja dje përfundoi Listën Zgjedhore për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale.

Në Listën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare janë regjistruar 1.815.350 zgjedhës, ndërsa për zgjedhjet presidenciale janë regjistruar 1.814.317 zgjedhës.

Në qendrat e votimit me më pak se dhjetë zgjedhës, votimi do të zhvillohet në qendrën e votimit më të afërt me më shumë se 10 votues të regjistruar.

Zgjedhjet presidenciale në vend do të mbahen më 24 prill, ndërsa raundi i dytë i zgjedhjeve pritet të zhvillohet më 8 maj në të njëjtën kohë me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.

Fushata zgjedhore për zgjedhjet presidenciale fillon nesër dhe përfundon më 22 prill, ndërsa fushata për zgjedhjet parlamentare fillon më 18 prill dhe përfundon më 6 maj. Për herë të parë ndonjëherë, do të ketë një mbivendosje të fushatës për të dyja llojet e zgjedhjeve.