Antikorrupsioni do të kërkojë shpërbërjen e Këshillit të Komunës së Karposhit për shkak të PDU-së për “Pucko Petrol”

Komisioni kundër korrupsionit do t’i dorëzojë Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale kërkesë për veprime të mëtutjeshme për shpërbërjen e Këshillit të Komunës së Karposhit në pajtim me nenin 75 paragrafi 1 – pika 1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale për shkak se në dy raste kanë miratuar Planin Detaj Urbanistik për lagjen e qytetit 3 04 dhe është anuluar nga Gjykata Kushtetuese, transmeton Meta.mk.

Në PDU-në e kontestuar është futur vula për ndërtimin e një pompe karburanti në afërsi të hotelit “Aleksander Palace” dhe parcela fillimisht është blerë nga “Putsko Petrol”, por kompania më pas nuk ka mundur ta ndërtojë objektin në vendin e synuar, sepse nën të kalonte një tubacion gazi. Për këtë, “Putsko Petrol” do të arkëtojë nga shteti dhe nga komuna e Karposhit një dëmshpërblim prej 2.5 milionë euro për shkak se nuk e ka ndërtuar pikën e karburantit si pasojë e anulimit të PDU-së dhe mosplotësimit të kritereve të sigurisë.

Nga Antikorupsioni vendosën sot që të dorëzojnë iniciativë në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ndaj të gjitha palëve të interesuara që kanë marrë pjesë në procedurën për nxjerrjen e PDU-së për lagjen e qytetit 3 04 në Komunën e Karposhit, nga miratimi i parë i këtij plani urbanistik deri në anulimin e tij për herë të dytë nga Gjykata Kushtetuese.

“Në veprimin e tij kompetent, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHP) përcaktoi situata që tregojnë dyshime për keqpërdorim, shpërdorim të pozitës dhe kompetencave zyrtare dhe ryshfet”, thuhet në vendimin e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

Për pjesën tjetër të konstatimeve të Antikorrupsionit që flasin për dyshime për aktivitet të fshehtë investues të një banke tregtare nëpërmjet një subjekti tregtar – shoqëri tregtare, si dhe dyshime për mosrespektim të rregulloreve tatimore, nga Antikorrupsioni do të paraqesin ankesat në organet dhe institucionet kompetente shtetërore.

Pas analizave, efektivët e antikorrupsionit konstatuan se dy PDU-të identike të miratuara nga Komuna e Karposhit nuk janë në përputhje me planin e përgjithshëm urbanistik të Shkupit, për parcelën në fjalë nevoja për ndërtimin e një pompe benzine nuk mund të verifikohet me besueshmëri, dhe në momentin e shitjes së tij, tubacioni i gazit nuk ishte ndërtuar.

Antikorrupsioni përcaktoi se një vlerësim strategjik i ndikimit mjedisor nuk ishte kryer për PDU-në për lagjen e qytetit 3 04, dhe Gjykata Kushtetuese anuloi PDU-në e parë për shkak të dështimeve të procesit.

Po ashtu, nga Antikorrupsioni kanë vërejtur se “Putsko Petrol” nuk ka siguruar dokumentet e nevojshme brenda afatit të caktuar për ndërtimin e pikës së karburantit, edhe pse paraprakisht e kishte blerë tokën. Antikorrupsioni thekson se nuk ka proces verifikimi për planet që kompania i ka koordinuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme të RMCV-së – Sektori i Eksplozivëve dhe me GAMA SHA Shkup.

Për kompensimin e fitimit të humbur, “Putsko Petrol” ka iniciuar procedurë, ndërsa gjatë procesit gjyqësor nga Komuna e Karposhit, ndonëse është dashur të dorëzojë ekspertizë për raportin shkak-pasojë ndërmjet ngjarjes së dëmshme dhe fitimit të humbur, kjo ekspertizë është dorëzuar me disa ditë vonesë. Gjykata e shkallës së parë në dy raste ka marrë aktgjykim në favor të “Putsko Petrol”, ndërsa Gjykata e Apelit nga Shkupi në dy raste ka nxjerrë dy vendime thelbësisht të ndryshme nga ato të gjykatës themelore.

Komisioni Kundër Korrupsionit konstatoi se PDU-ja- e dytë për të njëjtin lokalitet është miratuar nga Komuna e Karposhit pa bërë vlerësim strategjik të ndikimit në mjedis, edhe pse parasheh ndërtimin e një gazsjellësi që kalon nëpër tokën që ka qenë e shitur te “Putsko Petrol”. Fakti është se e njëjta PDU është miratuar dy herë nga Komuna e Karposhit dhe është shfuqizuar dy herë nga Gjykata Kushtetuese.

Antikorrupsionistët tregojnë për një histori të mëparshme të rasteve të ngjashme me “Putsko Petrolin” në vend.

“Bazuar në analizën e historikut kreditor të Pucko Petrol DOOEL Komuna e Pllasnicës, është e mundur të konstatohet marrëveshje e dyshimtë për shitjen e tokës ndërtimore në zonën qendrore të qytetit”, thuhet në vendimin e Komisionit Kundër Korrupsionit.

Ndryshe, Komisioni kundër Korrupsionit edhe në seancën e kaluar hapi një rast lidhur me kompaninë “Putsko Petrol”. Është konstatuar se gjatë konfiskimit të pasurisë së kompanisë “Transmet” të Sead Koçanit në rastin “Trust”, ka pasur shumë lëshime dhe veprime të dyshimta të organeve kompetente, prokurorëve, institucioneve shtetërore dhe kompanive, të cilat bënë që shteti të humbasë më shumë se 12 milionë euro.

Shumica prej tyre, sipas Antikorrupsionit, kanë punuar në të mirë të Sead Koçanit dhe “Putsko Petrol” në vend të shtetit, kështu që përmes një skeme të mirë-projektuar, konfiskimi i pronës ishte pothuajse i pamundur, dhe një pjesë e madhe nga pasuria e konfiskuar ka përfunduar në “Putsko Petrol” pronar i së cilës është Asmir Jahoski, djali i deputetit Ismail Jahoski nga BDI. Për këtë rast, Antikorrupsioni kërkoi që të rishqyrtohet puna e dy prokurorëve që kanë punuar në rastin “Trust”, të cilin e kishte hapur Prokuroria Speciale Publike e atëhershme.