MASh thotë se ka burime të mjaftueshme për zbatimin e Ligjit për arsimin bazë në RMV, BE-ja e thotë të kundërtën

Përderisa Komisioni Evropian konsideron se nuk ka burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për të zbatuar Ligjin për arsimin bazë, i cili ndër të tjera, u mundëson fëmijëve me aftësi të kufizuara qasje në arsim, Ministria e Arsimit për Portalb.mk, thotë se janë miratuar të gjitha aktet nënligjore për zbatimin e gjithëpërfshirjes në përputhje me këtë ligj. Ata shtojnë se në arsimin fillor janë përfshirë rreth 2000 nxënës me nevoja të veçanta arsimore dhe janë ofruar 820 asistentë arsimorë për të mbështetur mbi 820 nxënës, sipas kërkesave të prindërve/kujdestarëve.

MASh thotë se prej tre vitesh shërbimi i asistencës arsimore është krejtësisht falas, pra shpenzimet i përballon shteti.

Mirëpo në raportin e fundit, Komisioni Evropian vlerëson se “Maqedonia e Veriut vazhdoi përpjekjet e saj për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat ​​e rregullta dhe parashkollore, megjithatë, nuk ka burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për të zbatuar Ligjin për arsimin bazë”.

“Kjo çon në margjinalizimin dhe diskriminimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara për sa i përket qasjes në arsim, shëndetësi dhe shërbime të kujdesit social. Autoritetet duhet të vazhdojnë të reformojnë sistemin e mbrojtjes së fëmijëve në një mënyrë që të ketë prioritet vendosjen e fëmijëve në familje dhe jo në shtëpi të vogla grupore”, thuhet në raportin e KE.

Nxënës, test, foto nga Unsplash/Taylor Wilcox
Nxënës, test, foto nga Unsplash/Taylor Wilcox

Nga ana tjetër Ministria e Arsimit demanton KE-në duke shtuar se nxënësit me aftësi të kufizuara ndjekin mësimet në shkollat ​​fillore speciale dhe qendrat shtetërore të rehabilitimit, si dhe ka nxënës të përfshirë edhe në shkollat ​​e rregullta, ku arsimohen sipas të njëjtave programe dhe programe si të gjithë nxënësit e tjerë, me ekipin gjithëpërfshirës të përbërë nga një mësues, një bashkëpunëtor profesional (edukator special, psikolog, pedagog, etj.) dhe një prind, i cili ofron mbështetje për çdo nxënës me aftësi të kufizuara, përgatit një plan edukativ individual për nxënësin dhe përshtat planin dhe programin sipas nevojave dhe mundësive të tij.

“Shkollat ​​e posaçme fillore u shndërruan në shkolla fillore me qendër burimore dhe klasat speciale u shndërruan në qendra mbështetëse mësimore për nxënësit me aftësi të kufizuara. Shkolla me qendër burimore përdor burimet e saj materiale dhe njerëzore dhe ofron mbështetjen e duhur profesionale për nxënësit me aftësi të kufizuara, stafin mësimdhënës, bashkëpunëtorët profesional, prindërit ose kujdestarët dhe ekipin gjithëpërfshirës të shkollave të tjera fillore“, thonë nga MASh.

Lidhur me mungesën e burimeve njerëzore të theksuar nga KE-ja, MASh thotë se qendra mbështetëse shfrytëzon burimet materiale dhe njerëzore në shkollë dhe ofron mbështetjen e duhur profesionale për nxënësit me aftësi të kufizuara, stafin mësimdhënës, bashkëpunëtorët profesional, prindërit, përkatësisht kujdestarët dhe ekipin gjithëpërfshirës në shkollat ​​e tjera fillore të komunës.

“Është përmirësuar dukshëm qasja në objektet shkollore, janë siguruar mjetet e duhura mësimore dhe vizuale, në mënyrë që të përmirësohen kushtet e mësimdhënies për këta nxënës dhe në këtë mënyrë është rritur efikasiteti i procesit të tyre edukativo-arsimor. Në shkollat ​​e mesme janë përfshirë 300 nxënës me nevoja të veçanta”, shtojnë nga kjo Ministri.

Persona me aftësi të kufizuara, foto: Unspash
Persona me aftësi të kufizuara, foto: Unspash

Për mësuesit dhe bashkëpunëtorët profesional, shtojnë ata, organizohen vazhdimisht trajnime në drejtim të mbështetjes së gjithëpërfshirjes, përmes aplikimit të metodave të reja të punës me nxënësit me aftësi të kufizuara.

“Arsimi gjithëpërfshirës u mundëson nxënësve me aftësi të kufizuara të përfshihen më shumë në mësim, në shkollë dhe në komunitet. Në këtë mënyrë ata zhvillojnë potencialin e tyre dhe më pas mund ta shfrytëzojnë plotësisht atë, duke kontribuar në mënyrë të duhur në funksionimin e shoqërisë. Nga ana tjetër, gjithëpërfshirja zhvillon edhe ndërgjegjësimin e të gjithë nxënësve të tjerë, për të mos diskriminuar, se dallimet vetëm mund të bashkojnë dhe domosdoshmërisht të ndihmojnë bashkëmoshatarët që kanë nevojë për mbështetje”, përfundon përgjigjja e MASh-it.

Kujtojmë se edhe në vitin 2023 u bënë të njëjtat vërejtje. Sa i përket Ligjit për arsimin e të rriturve, madje ishte kërkesë urgjente në vitin 2022. Nga miratimi i këtij ligji kanë kaluar 15 vjet dhe ka lindur nevoja për miratimin e një ligji të ri. Megjithatë, vendi akoma ka mbetur në kuadrin e propozimeve.

Ndërkohë vendi është kritikuar edhe nga Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI), në fushën e arsimit të integruar, për ndarjen e nxënësve në turne dhe objekte sipas përkatësisë së tyre, duke theksuar se në këtë formë bartet rreziku i urrejtjes dhe mungesë e integrimit.

Komisioni Evropian më 8 nëntor e publikoi Raportin e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Situata me luftën kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut është vlerësuar pa asnjë përparim. Korrupsioni vazhdon të mbetet i përhapur në shumë fusha. Lidhur me ndryshimet e Kodit Penal thuhet se pengojnë aftësinë e autoriteteve për të hetuar dhe ndjekur penalisht vepra të tilla. “Kjo është një çështje shqetësuese serioze”, thuhet tekstualisht në raport.