Komuna si qelizë themelore e zhvillimit ekonomik, në indin shtetëror

Zhvillimi ekonomik i komunës, hovin e zhvillimit, e merr  në oborrin  e sektorit afarist privat, me karakter  domethënës në punësimin e qytetarëve, zbutjen e migrimit, dhe ngritjen e zhvillimit ekonomik të komunës, si dhe përmirësimin e standardit jetësor, përafërsisht me shtetet tjera më të vjetra të unionit evropian.

Pushteti lokal si dora e parë e pushtetit qendrorë. Ose si katalizator që duhet të mare pjesë indirektë ,në shtytjen  e proceseve  zhvillimore tekniko teknologjike, që të mos ngelë pas komunave tjera, më se e nevojshme është  inkuadrimi i kuadrove,  profesionale në stafin, për çështje ekonomike të komunës. Në këtë mënyrë komuna si shkas për ekspanzimin ekonomik, në territorin ku administron. Komuna  duhet të jetë, sa më afër me subjektet private me hotelieritë me restorantet me bujtje me rekreacionet sportive, me agjencitë tour-operatore, me sektorin shërbyes, me zejtarët etj. Subjekte të cilët ndihmojnë direkt apo indirekt ngritjen e standardit turistik në territorin e vetë.

Komuna e ka obligim moral, që t’i informoje subjektet në territorin e vet të cilat lidhen direkt me turizmin. Duke i informuar për grantet investuese, nga fondet apo bankat botërore të dedikuara për zhvillimin e turizmit. Njëkohësisht hartimin e planeve hapësinore, dhe infrastrukturave për lehtësime, në ushtrimin e veprimtarive ekonomike. Sektori privat e punëson popullatën  masovikisht, po ashtu edhe derdhën mjete financiare në arkën shtetërore nga taksat, TVSh dhe realizimin e fitimit afaristë në subjektet ekonomike. Sektori privat meriton një kujdes më të theksuar se nga e kaluara, sektori privat është objektivë e unionit evropian.

Është i domosdoshëm funksionalizimi dhe bashkërendimi i trekëndëshit të aktorëve institucional: Ministritë e linjës-komunë-sektor privat. Qasjet tjera janë politika afatshkurtra dhe pa efekte reale në zbutjen e papunësisë. Andaj, bashkërendimi i politikave të nivelit qendror dhe të atij në komunë është domosdoshmëri e kohës. Mirëpo akoma nuk funksionon bashkërenditja.
Me formatin aktual të qeverisjes, pushteti lokal, nuk ka fuqi juridike, për të marrë hapa fatlume, që t’i kënaqë kërkesat e qytetarëve të vetë, për kërkesat elementare, për një standard jetësor më të avancuar. Pushteti qendror ia kufizon lirinë komunës për tu përgjigjur nevojave të qytetarëve të komunës. Kryetarit të komunës i bie përgjegjësia për ngecje zhvillimore.

Gjegjësisht pa zhvillimin e komunave nuk zhvillohet, edhe vendi, kjo dukuri e inicion popullatën detyrimisht, që punësimin ta kërkojë në migrim. Vendi ngelën pa kuadro profesionale dhe kapacitetet industriale nuk e arrijnë produktivitetin optimal.

Deri sa pushteti qendror, nuk bën tërheqje nga pushteti lokal, me decentralizim, që komuna të vetëqeverisin me financat, autonomi fiskale, dhe me projektet sipas nevojës së komunës, nuk do ketë zhvillim ekonomik, dhe nuk do dalën nga borxhet, indirekt i tërë vendi nuk zhvillohet. Kualifikohet centralizimi, si pengesë kryesore e mos zhvillimit ekonomik.

Nexhat Bexheti