RMV, u miratua Ligji për drejtësi për fëmijët, i njëjti duhet të ofrojë mbrojtje më të fuqishme sipas standardeve evropiane

Kuvendi e miratoi Ligjin për drejtësi për fëmijët. Qëllimi kryesor i ligjit, propozues i të cilit është Ministria e Drejtësisë, është realizimi i interesit më të mirë të fëmijës. Përpunimi i këtij ligji ishte gjithëpërfshirës, me pjesëmarrjen e të gjitha subjekteve në sistemin e drejtësisë për fëmijë, UNICEF-it dhe organizatave joqeveritare, transmeton Portalb.mk.

Me këtë ligj bëhet harmonizimi me direktivat e BE-së, që i referohen mbrojtjes procedurale të fëmijëve të cilët janë të dyshuar ose të akuzuar në procedurë penale dhe për përcaktimin e standardeve minimale për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit;

Mundësohet unifikimi i sistemit të ndihmës juridike për fëmijët në të gjitha dispozitat e Propozim Ligjit;

Forcimi i mbrojtjes së fëmijëve viktima dhe dëshmitarë në procedurë penale;

Futja e dispozitave procedurale në lidhje me rrjedhën e procesit gjyqësor ndaj fëmijës dhe shqyrtimit kryesor; Fuqizimi i mekanizmave për parandalimin e delikuencës së fëmijëve në nivel lokal dhe qendror, si dhe fuqizimi institucional, material dhe funksional i Këshillit Shtetëror për Parandalimin e Delikuencës Fëmijërore.

Karakteristikë bazë e Ligjit për drejtësi për fëmijët është vendosja dhe rregullimi i drejtësisë restauruese, gjegjësisht procedurave jashtëgjyqësore për veprimin e fëmijës që me ligj është parashikuar si vepër penale ose kundërvajtje.

Risi mjaft e rëndësishme me këtë ligj është rregullimi i së drejtës për dëmshpërblimin e fëmijës viktimë.

Në bazë të paragrafit 1 të nenit 151 të këtij ligji, përcaktohet se me qëllim të dëmshpërblimit të fëmijës i cili është viktimë ose është i dëmtuar me një veprim që me ligj parashikohet si vepër penale e dhunës dhe akteve të tjera të dhunës individuale ose grupore, ndahen mjete në kuadër të buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë.

Kujtojmë se dje në Kuvend u miratua ligji për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar, të përfitimeve pasurore dhe sendeve të sekuestruara në procedurë penale dhe kundërvajtëse. Miratimi i ligjit të ri, përkatësisht 1/3 e ndryshimeve dhe plotësimeve në ligj, është rezultat i nevojës për përmirësimin e dispozitave ligjore si rezultat i mospërputhjeve dhe problemeve të konstatuara në praktikë nga ana e punonjësve të Agjencisë për menaxhimin e pronës të konfiskuar.