RMV, kaluan ndryshimet ligjore që mundësojnë rritjen e gjithë pagave në arsimin e lartë

Kuvendi sot pasdite, me procedurë të shkurtuar, krahas Kodit Zgjedhor, miratoi ligjet për plotësimet dhe ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Lartë dhe pasi ishin shqyrtuar paraprakisht nga komisionet amë (për arsim, shkencë dhe sport dhe për sistemin politik) dhe Komisionin Legjislativ, ku nuk u miratuan amendamente dhe nuk pati propozime të mëtejshme për diskutim. Kjo do të unifikojë pagat në arsimin e lartë publik, transmeton Portalb.mk.

Në përcaktimin e rendit të ditës për këtë seancë, deputeti Arbër Ademi bëri të ditur se ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Lartë do të unifikojnë pagat e të gjitha universiteteve shtetërore, me çka, tha ai, do të arrihet harmonizimi i koeficientëve dhe statusi i njëjtë i të punësuarve në të gjitha universitetet.

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kolektive me Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”, sindikatat e pesë universiteteve publike – në Manastir, Tetovë, Shtip, “Shën. “Apostol Pavle” – Ohër dhe “Nënë Tereza” – Shkup në protestë kërkuan nga Kuvendi si themelues i tyre që të nënshkruajnë marrëveshjet e tyre kolektive që të mos jenë të diskriminuar dhe në pozitë të pabarabartë në raport me Universitetin e Shkupit.

Siç u theksua, për shkak të rrethanave politike dhe barrierave ligjore, këtyre universiteteve iu mohua të ushtronin këto të drejta dhe për të njëjtën kompleksitet, të njëjtën sasi pune dhe të njëjtin arsimim, të merrnin të njëjtën pagë të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe shkencor.

“Për shkak të vlerës së barabartë të koeficientit për pagesën e pagave të punonjësve në institucionet e arsimit të lartë publik nga llogaria buxhetore dhe për shkak të zhvillimit të veprimtarisë së arsimit të lartë në vend, me shtesa ligjore harmonizohen koeficientët dhe ligjërisht të gjithë punonjësit në institucionet e arsimit të lartë publik sillen në pozitë të barabartë”, thuhet në arsyetim.

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor është miratuar pa diskutim, me procedurë të shkurtuar, qëllimi i të cilit, siç ka sqaruar më parë deputeti Martin Kostovski, është të përmirësohet kuadri ligjor ekzistues dhe të rregullohen dispozitat e zgjidhjes ekzistuese ligjore në drejtim të një procesi zgjedhor gjithëpërfshirës për të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje.

Ndër të tjera, ai përmirëson dispozitat në lidhje me regjistrimin e zgjedhësve për të siguruar që të gjithë votuesit me të drejtë vote të regjistrohen në listat zgjedhore, duke hequr kufizimet në bazë të dokumenteve të identifikimit të skaduar, si dhe duke sqaruar procedurat për përfshirjen në listat zgjedhore për personat të cilët do të mbushin 18 vjeç mes dy raundeve zgjedhore.

Dispozita kalimtare e ligjit rregullon të drejtën e zgjedhësve që të mund të votojnë me letërnjoftim ose dokument udhëtimi të cilit i ka skaduar vlefshmëria e afatit prej nëntë muajsh deri në ditën e zgjedhjeve.

Me ndryshimet e propozuara, shërbimi i transmetimit publik, si dhe televizionet në nivel shtetëror, detyrohen të publikojnë përmbajtjen në lidhje me procesin zgjedhor në një format të qasshëm për personat me aftësi të kufizuara, pra duke përdorur gjuhën e shenjave, titrat, përshkrimin audio ose mjete të tjera për të siguruar qasje.

Po ashtu, janë duke u rirregulluar dhe saktësuar dispozitat për financimin e zgjedhjeve dhe paraqitjen dhe publikimin e raporteve për donacionet e pranuara në llogarinë e mirëbesimit të fushatës zgjedhore. Ligji propozon përcaktimin e një afati të qartë kohor për mbajtjen e zgjedhjeve të përsëritura në rastet kur kërkesa e pjesëmarrjes nuk plotësohet në raundin e parë të zgjedhjeve për kryetar komune, gjithçka për të reduktuar rrezikun e zgjedhjeve të pasuksesshme.

Ndryshimet e parashikuara në këtë vendim ligjor rregullojnë afatin e vendimmarrjes së Gjykatës Administrative për çështjen e padisë së ngritur për mbrojtjen e të drejtës zgjedhore të parashtruesve të listave dhe zgjedhësve.

Dy ligjet – për plotësimin e Ligjit për arsimin e lartë dhe për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor, u votuan me shumicë të numrit të përgjithshëm të deputetëve dhe me shumicë votash nga deputetët e komuniteteve joshumicë në vend të pranishëm në seancën e 147-të parlamentare.