RMV, Komisioni përcaktoi se largimi nga puna i gruas shtatzënë ishte diskriminim

Komisioni për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi ka konstatuar një formë më të rëndë të diskriminimit pasi një shitëse ka raportuar se është shkarkuar nga SH.A. “Prosvetno delo Shkup” vetëm për shkak se ishte shtatzënë, transmeton SDK.mk.

“Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi ka konstatuar se punëdhënësi nuk e ka vërtetuar apo arsyetuar mosrinovimin e kontratës së punës të kërkuesit, përkatësisht nuk ka vërtetuar apo paraqitur prova të shkruara, të arkivuara se ka pasur arsye të tjera objektive për mosrinovimin e kontratës së punës… Në të njëjtën kohë, zgjatja e kontratave të punës së punonjësve të tjerë lind dyshimin e justifikuar se e vetmja arsye pse nuk iu vazhdua kontrata e punës ishte shtatzënia e saj, e cila paraqet trajtim të pabarabartë dhe shkelje të së drejtës së saj për barazi në krahasim me të punësuarët e tjerë, pra diskriminim në bazë të seksit, gjinisë dhe shtatzënisë”, tha Komisioni.

Por me këtë gruas shtatzënë i është bërë një dëm tjetër, ndoshta edhe më i madh, pasi duke mos i rinovuar kontratën e punës, eprorët i kanë prishur edhe pushimin e lehonisë.

“Kjo sjellje e punëdhënësit ka vënë në rrezik të drejtën e saj për të përdorur pushimin e lehonisë me pagesë, duke qenë se rregulloret ligjore kërkojnë minimumi 6 muaj angazhim aktiv në punë si kusht për shfrytëzimin e kësaj të drejte, e cila është në kundërshtim me parimet kushtetuese, rregulloret ligjore dhe parimet e instrumenteve ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut që garantojnë mbrojtjen nga diskriminimi në bazë të shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit”, përgjigjet Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Meqenëse Inspektorati Shtetëror i Punës në “Prosvetno delo”, botues i teksteve shkollore të subvencionuara nga shteti, nuk konstatoi asnjë devijim nga ligji dhe pranoi vetëm që gruas shtatzënë të mos i vazhdohej kontrata thjesht sepse nuk kishte nevojë për shitëse në dyqan, tani Komisioni gjithashtu nuk mund ta kthejë atë në punë.

Sipas opinionit të publikuar të Inspektoratit të Punës për këtë rast, Inspektorati i Punës mbylli sytë ndaj shpalljeve për punësim me afat të caktuar në kompani dhe ndaj kontratave të reja të lidhura për punësim me afat të caktuar.

Komisioni nuk ka kompetencë ta kthejë gruan shtatzënë në punë, ndaj rekomandoi që “Prosvetno delo” në të ardhmen të përmbahet nga praktikat që prodhojnë trajtim të pabarabartë dhe diskriminim të punonjësve në bazë të seksit, gjinisë dhe shtatzënisë gjatë ushtrimit të punës së tyre.

Përjashtimi i një gruaje shtatzënë nga puna bie ndesh me Kushtetutën dhe konventat ndërkombëtare shumë të forta që janë po aq të vlefshme në vendin tonë sa edhe ligjet. Ky lloj gjesti më brutalisht shkel Ligjin për Marrëdhëniet e Punës, i cili në nenin 77 thotë:

“Punëdhënësi nuk mund të anulojë kontratën e punës së punonjëses gjatë shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit”.