Rekomandimet e BE-së për sektorin e bujqësisë në RMV, ligjet e reja ende në fazë hartimi, procesi ec ngadalë

Klasteri 5 mbi resurset, bujqësinë dhe kohezionin në Raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë ështe i mbushur me kritika. Maqedonia e Veriut u konsiderua si e përgatitur mesatarisht në shumicën e fushave të këtij klasteri. Gjatë periudhës së raportimit, ishte bërë njëfarë progresi në bujqësi dhe zhvillim rural dhe në politikën e sigurisë ushqimore, veterinare dhe fitosanitare. Megjithatë, u theksuan se nevojiten përpjekje të mëtejshme, veçanërisht në fushat ku është bërë progres i kufizuar ose aspak, si në peshkim, dispozitat financiare dhe buxhetore, politikat rajonale dhe koordinimin e instrumenteve strukturore. Në fushën e bujqësisë ishin tre rekomadime kryesore, në dy prej të cilave tashmë janë bërë disa hapa, por ligjet mbeten në fazë hartimi, shkruan Portalb.mk.

KE-ja rekomandoi që në vitin e ardhshëm, Maqedonia e Veriut duhet në veçanti:

  • të sigurojë burime shtesë të stafit për strukturën operative IPARD dhe të zgjerojë zbatimin e programit IPARD III për të shfrytëzuar plotësisht mundësitë e disponueshme të financimit;
  • të bëjë  progres në transferimin e regjistrit të fermave dhe sistemit të identifikimit të parcelave të tokës (LPIS) tek agjencia paguese dhe përgatitja e një plani veprimi për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Bujqësi dhe Zhvillim Rural për periudhën 2021-2027;
  • të miratojë një kuadër legjislativ për përafrimin e mëtejshëm me acquisin e BE-së në fushën e pagesave direkte dhe organizimit të tregut të përbashkët.

Lidhur me këto dhe vërejtje e rekomandime të tjera në raportin e progresit, Portalb.mk, kërkoi përgjigje nga Ministria e bujqësisë, se çfarë kanë bërë për këto vërejtje?

Portalb: KE  në raportin e progresit rekomandoi që Strategjia kombëtare për bujqësinë dhe zhvillimin rural për periudhën 2021-2027, e miratuar në vitin 2021, duhet të plotësohet me plan veprimi dhe buxhetim për të siguruar zbatimin e duhur, me sistem monitorimi dhe raportimi. A janë zbatuar këto rekomandime?

Ministria e Bujqësisë: Pas miratimit të Programit Kombëtar për Zhvillim bujqësor dhe rural për periudhën 2023-2027 (i cili bazohet në Strategjinë Kombëtare për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural për periudhën 2021-2027), u miratua një plan aksional dhe buxhetim për të siguruar zbatimin e duhur të tij. Gjithashtu, përmes projektit të Bankës Botërore – Modernizimi i bujqësisë, filloi aktiviteti i monitorimit të politikave.

Portalb: U rekomandua gjithashtu miratimi i një ligji për të harmonizuar skemat kombëtare të mbështetjes së fermerëve me ligjin e BE-së. A ka propozuar ministria juaj një ligj të tillë?

Ministria e Bujqësisë:  Hartimi i Ligjit të ri për bujqësi dhe zhvillim rural është në fazë të hartimit, ku do të bëhet harmonizimi i Politikës kombëtare bujqësore me Politikën e Përbashkët Bujqësore të BE-së. Për hartimin e këtij ligji është formuar grup pune, i cili ka për detyrë ta hartojë ligjin deri në fund të këtij viti.

Bujqësi, tokë, duhan
Bujqësi, foto: Suad Bajrami

 

Portalb: Raporti thekson se është bërë përparim i kufizuar në drejtim të ndërveprimit ndërmjet Regjistrit tëfFermave dhe Sistemit të identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve për sa i përket cilësisë së të dhënave për kafshët. A ka ndonjë përmirësim në këtë drejtim?

Ministria e Bujqësisë: Në lidhje me sistemin për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve, si dhe në lidhje me cilësinë e të dhënave për kafshët, është miratuar Rregullore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 16/22) ku është bërë integrimi dhe sinkronizimi i plotë i të dhënave për kafshët.

Portalb: Raporti vë në dukje dhe rekomandon që duhet të sillet një ligj i ri për prodhimin organik në përputhje me ligjin e BE-së. Aksionet për përmirësimin e monitorimit dhe kontrollit të certifikimit dhe produkteve organike janë të kufizuara, thuhet në raport. A është bërë ndonjë gjë në këtë drejtim?

Ministria e Bujqësisë: Ligji i ri për prodhimtarinë bujqësore organike është në fazën përfundimtare të zhvillimit, i cili do të harmonizohet me Rregulloren e re të BE-së 848/2018 për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe planifikohet të miratohet deri në fund të vitit 2023. Sistemi për kontroll dhe certifikim të bujqësisë organike në Republikën e Maqedonisë së Veriut zbatohet nga dy organe të autorizuara certifikuese.

Portalb: KE rekomandon që duhet të rritet numri i të punësuarve në organin për menaxhim dhe agjencinë IPARD. A është rritur numri i punonjësve?

Ministria e Bujqësisë: Rekomandimi për optimizimin e numrit të punonjësve në agjencinë IPARD ekziston në vazhdimësi, ndërsa situata ishte veçanërisht kritike në vitin 2016 dhe 2017. Nga atëherë e deri më sot rritja e kapaciteteve administrative në agjenci ka qenë e vazhdueshme dhe do të vazhdojë. Gjatë këtij viti do të bëhet një analizë e re workload dhe shpresojmë që me shifrat përfundimtare që do të dalin nga analiza, do të respektohet rekomandimi i Komisionit Evropian. Fakt është se ka një dalje të madhe të punonjësve nga agjencia, dhe pikërisht për këtë arsye, me plotësimin e ligjit për ekzekutimin e buxhetit, u mundësua që punonjësit e agjencisë IPARD të kenë shtesë rroge prej 15%. Njëkohësisht, në bashkëpunim me Bankën Botërore po punohet për zhvillimin e hapësirave të reja të zyrës për agjencinë IPARD si një kontribut i rëndësishëm për kushte më të mira pune për punonjësit aktualë dhe të ardhshëm.

Portalb: Është krijuar një grup pune për Organizatën e përbashkët të tregut (OPT). KE thotë se duhet miratuar një ligj i ri OPT që është në përputhje me ligjin e BE. A ka propozim për një ligj të tillë?

Ministria e Bujqësisë: Është në proces hartimi i Ligjit të ri për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, i cili do të përfshijë amendamentet e fundit nga rregullorja e BE-së, të cilat janë në fushën e organizimit të përbashkët të tregjeve (OPT). Për hartimin e këtij ligji është formuar një grup pune, i cili ka për detyrë ta hartojë ligjin deri në fund të këtij viti.

Nga sa shihet, vërejtjet nga KE-ja janë marrë në konsideratë, megjithatë pikëpyetje mbetet nëse, ligjet e lartcekura do të gjejnë miratim nga institucioni ligjvënës dhe paraprakisht nga instanca të tjera, pasi praktika tregon se shumica e ligjeve që nuk konsiderohen edhe aq prioritare mbeten në labirintet e institucioneve. Tashmë gjysma e këtij viti po përfundon dhe këto ligje ende ndodhen në fazë hartimi, gjë që tregon se vështirë se do të miratohen deri në fund të vitit.

Bujqësi, foto: Suad Bajrami
Bujqësi, foto: Suad Bajrami

 

Kujtojmë se Kapitulli 25 është një nga kapitujt e rrallë, që vendi i ka zbatuar plotësisht rekomandimet e vitit të kaluar dhe këtë vit ka rekomandime të reja.

Për dallim nga ky kapitull, gjatë vitit 2021, Maqedonia e Veriut nuk bëri asnjë progres në Kapitullin 8 – Politika e konkurrencës. Vendit iu rekomandua që të forcojë kapacitetet administrative dhe financiare, të rrisë transparencën e ndihmës shtetërore dhe të harmonizojë legjislacionin zbatues në ndihmën shtetërore. Ndërkohë, kapitulli –  Shërbimet financiare ka shënuar progres në lidhje me përafrimin e pjesshëm me acquisin e BE-së për përfundimin e shlyerjes dhe për letrat me vlerë dhe fondet e investimeve, sidoqoftë, përsëri rekomandimet e vitit të kaluar janë zbatuar vetëm pjesërisht dhe një pjesë e rekomandimeve vlejnë edhe për këtë vit. Përparim të kufizuar, vendi shënoi edhe me avancimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe llogaridhënies menaxheriale në përdoruesit e buxhetit si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror dhe miratimin e ligjit të ri organik të buxhetit në shtator 2022.

Raporti i Komisionit Evropian mbi progresin e Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj të integrimit evropian u publikua me 12 tetor përpara Komitetit për Çështje të Jashtme të Parlamentit Evropian. Raportin e plotë mund ta lexoni: KËTU.