Gerasimovski: Është shpallur thirrja publike për rikonstruimin e fasadave të objekteve banesore kolektive

Komuna Qendër ka publikuar thirrje publike për regjistrimin e komuniteteve të interesuara të pronarëve të banesave nga rajoni i Komunës Qendër për rikonstruksionin e fasadave të objekteve kolektive të banimit. Rikonstruksioni i fasadave përfshin rinovimin e fasadës ekzistuese me mbulim të ri termik (energjetik) të fasadës, pra sistem fasadash të objekteve ekzistuese të banimit në territorin e Komunës Qendër, transmeton Portalb.mk.

Thirrja publike do të realizohet me një përzgjedhje që do të kryhet sipas parimit “i pari që vjen, i pari shërbehet” dhe parakusht për marrjen e burimeve financiare, përveç dokumentacionit tjetër, është dhënia e një VENDIMI të vlefshëm për rikonstruimin e fasadës në përputhje me rregulloret ligjore. Projekti do të mbështetet me mjete financiare nga Buxheti i Komunës Qendër, Programi GDO, në masën 30% të shumës totale të vlerës së fasadës energjetike të objektit të banimit për banim kolektiv, por jo më shumë. se 1.000.000,00 denarë për çdo kërkesë të aprovuar, të dorëzuar nga komuna e qiramarrësve ose nga shumica e pronarëve të pjesëve të veçanta të objektit banesor aplikues.

“Të drejtë pjesëmarrjeje në Thirrjen Publike kanë komunitetet e interesuara të pronarëve të apartamenteve në ndërtesa kolektive të banimit, ndërtesa e të cilave është më e vjetër se 25 vjet; pronarët e apartamenteve duhet të kenë regjistruar një komunitet pronarësh ose të kenë zgjedhur një menaxher të ndërtesës së apartamenteve; të ndërrohen vetë dritaret dhe dyert e jashtme të dhomave të përbashkëta etj. Lëndë shqyrtimi nuk do të jenë objektet ku rikonstruksioni i fasadës është kryer tashmë përpara publikimit të kësaj Thirrjeje Publike. Kërkesat për rikonstruksionin e fasadës së godinës së banimit i referohen objektit ekzistues në tërësi (jo hyrjeve individuale) nëpërmjet vendosjes së një fasade termoizoluese të godinës së banimit. Kërkesat në lidhje me rindërtimin e pjesshëm nuk do të merren parasysh”, njoftuan nga Komuna Qendër.

Komunitetet e interesuara të pronarëve të apartamenteve në ndërtesa kolektive të banimit mund të dorëzojnë aplikime për pjesëmarrje në Thirrjen Publike nga data 1 qershor 2023 deri në shterimin e mjeteve.