Plotësimi i Ligjit për Prokurorinë Publike: Ministria e Drejtësisë do të kryejë mbikëqyrje në  sistemin për ndarjen elektronike të lëndëve

Sistemi për ndarjen elektronike të  lëndëve në Prokurorinë Publike do të mbikëqyret nga Ministria e Drejtësisë, ndërkaq propozim-ligji për plotësimin e Ligjit për Prokurorinë Publike do të publikohet në Regjistrin Kombëtar Elektronik të Procesverbaleve (RKEP), transmeton Portalb.mk.

Ministria e Drejtësisë njoftoi se miratimi i Ligjit për plotësimin e Ligjit për prokurorinë publike rrjedh nga nevoja për forcimin e mekanizmave për ndarjen elektronike të lëndëve në prokuroritë publike dhe me të precizohet kompetenca e organeve dhe trupave të përcaktuara me Ligjin për kryerjen e mbikëqyrjes.

“Ndryshimi që propozohet është në përputhje me synimin themelor të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe është në frymën e reformave në fushën e gjyqësorit dhe avancimit të tij të mëtutjeshëm”, thanë nga Ministria e Drejtësisë.

Nga atje shtuan se Ministria e Drejtësisë sipas Ligjit për gjykatat, kryen  mbikëqyrje të rregullt në funksionimin e AKMIS-it nëpër gjykata.

“Ministria e Drejtësisë, pas mbikëqyrjeve të kryera  në gjykata, përgatit procesverbale dhe  të njëjtat i publikon në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë dhe ia përcjell gjykatës më të lartë dhe Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu, Komisioni përgatit raporte gjashtëmujore që publikohen në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë, të cilat përmbajnë gjendjet e konstatuara në gjykata në lidhje me zbatimin e dispozitave të Rregullores Gjyqësore dhe ndarjes dhe rindarjes automatike të lëndëve në gjykatat që realizohet nëpërmjet AKMIS-it”, thanë nga Ministria e Drejtësisë.