Instituti i Gjelbërt zhvilloi debat për ndryshimet ligjore për gjelbërimin urban dhe planifikimin urban

Në një pyetësor nga 150 të anketuar për qasjen e hapësirave të gjelbra publike, 37 përqind janë përgjigjur se jetojnë me më pak se 50 metra katrorë gjelbërim dhe 94 përqind kanë thënë se do të bëjnë diçka për të ndihmuar në përmirësimin e gjelbërimit, transmeton Portalb.mk nga Meta.mk.

Pyetësori u prezantua në debatin publik për ndryshime ligjore për gjelbërim urban dhe planifikimin urban në sallën e Këshillit të Qytetit të Shkupit, në kuadër të projektit “Më shumë gjelbërim për Shkup më të qëndrueshëm” i cili po punohet në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe Fakultetin e Shkencave Pyjore, Arkitekturës së Peizazhit dhe Eko-Inxhinierisë “Hans Em”, dhe në partneritet me organizatat e shoqërisë civile Florozon dhe Lobi i Gruas Maqedonase, si pjesë e programit klimatik Ekosvest financuar nga Suedia.

Debatin e hapi Liljana Popovska nga Instituti i Gjelbër, e cila theksoi rëndësinë e madhe të gjelbërimit për zvogëlimin e dëmeve të shkaktuara nga ndryshimet klimatike në qytete. Ajo prezantoi rezultatet e analizës së ekipit të ekspertëve për pajtueshmërinë reciproke të ligjeve për gjelbërimin urban, urbanistikën dhe ndërtimin, si dhe rregulloret përkatëse. Janë identifikuar tre lloje problemesh, si mospërputhja ligjore, mosrespektimi masiv i Ligjit për gjelbërimin urban nga planifikuesit dhe institucionet dhe mosrespektimi i profesionit të inxhinierit të pylltarisë dhe arkitektit të peizazhit.

Ekipi i ekspertëve propozon disa ndryshime në ligjet për gjelbërimin urban, urbanistikën dhe ndërtimin, me rregulloret përkatëse. Një nga propozimet është forcimi i standardeve për gjelbërimin urban nga 25 në 50 metra katrorë për banor në nivel qyteti. Për më tepër, po kërkohet gjithashtu më shumë se dyfishimi i financimit të gjelbërimit.

Ana Petrovska, eksperte për mjedis dhe planifikim hapësinor, prezantoi disa raste të shndërrimit të paligjshëm të gjelbërimit, si rastet “City Wall”, “Qendra Rajonale Karposh City Mall” dhe “Nastel”. Me qëllim të parandalimit të dukurive të tilla, propozohet harmonizimi dhe specifikimi i Ligjit për Urbanizëm, Rregullores për Urbanistikë, Ligjit për Gjelbërimin Urban, Rregullores për Planifikim, Projektim dhe Ligjit për Ndërtim.

Kiril Ristovski nga Florozoni foli për analizat e kadastrës së gjelbër në Shkup. Ai theksoi se aktualisht kemi vetëm një kadastër të gjelbër në vend, e cila nuk është e përfunduar, nuk është e qasshme për publikun dhe nuk përdoret në planifikimin urbanistik. Krijimi i kadastrës është financuar edhe nga donatorë ndërkombëtarë.

Në fund, Daniella Dimitrievska nga Lobi i Gruas Maqedonase prezantoi rezultatet e pyetësorit të realizuar me ndihmën e 150 të anketuarve. Prej tyre, 37 përqind jetojnë me më pak se 50 metra katrorë gjelbërim, 93 përqind thanë se nuk do ta sakrifikonin gjelbërimin për një hapësirë ​​shtesë parkimi falas dhe 32 përqind treguan humbjen e gjelbërimit nga oborret e shkollave.

Gjithashtu, pyetësori tregon se qytetarëve u pëlqen të dalin në natyrë dhe 21 përqind thonë se bëjnë të njëjtën gjë çdo ditë. Rreth 126 të anketuar thanë se gjelbërimi përfaqëson shëndetin për ta.