fbpx

Kallëzim penal ndaj ish-kryetarit të KSHZ-së në Maqedoninë e Veriut për blerje të softuerit

Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal, në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekje të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, kundër ish-Kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor Oliver Derkovski, Kryetarit të Komisionit për Prokurim Publik dhe dy anëtarëve të Komisionit për Prokurim Publik për periudhën 2019, për keqpërdorim të pozitës dhe kompetencave zyrtare, raporton 24info, përcjell Portalb.mk.

Sipas informacioneve, Derkovski gjatë vitit 2019 në cilësinë e kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (në tekstin e mëtejmë KSHZ), duke i shfrytëzuar të njëjtat marrëdhënie dhe mundësi të përhershme, e ka shfrytëzuar pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar për realizim të prokurimeve publike në mënyrë që është në kundërshtim me Parimin për konkurrencë ndërmjet operatorëve ekonomikë, trajtimi i barabartë dhe mos diskriminimi i operatorëve ekonomikë dhe transparenca në procesin e dhënies së kontratave për prokurim publik dhe në kundërshtim me Ligjin për Energjetikë, pa publikuar shpallje publike dhe pa realizuar procedurë për prokurim publik, ka realizuar prokurim për furnizim me energji elektrike, shërbime për mirëmbajtje të higjienës dhe shërbime postare në qarkullimin e brendshëm dhe ka lidhur marrëveshje me tre operatorë ekonomikë, duke iu mundësuar atyre përfitim të përgjithshëm prej 2.840.270,00 denarë me TVSH.

I paraqituri i parë, në kundërshtim me nenin 99 pika 4 dhe paragrafin 4 të të njëjtit nen, gjatë muajit maj 2019 ka lidhur aneksin numër 1 të kontratës numër 05-886/10 të datës 08.04.2019, në bazë të së cilës ka prokuruar sasi shtesë të ekraneve për votim, të destinuara për mbajtjen e rrethit të dytë të votimit për zgjedhjet presidenciale 2019 dhe zgjedhjet e parakohshme për kryetarë të komunave Ohër, Novosellë dhe Dibër, në vlerë të përgjithshme prej 771.600,00 denarë pa TVSH, pa shpallur prokurim publik. procedurë dhe pa vërtetuar paraprakisht se a ka realisht nevojë dhe kërkesë me shkrim nga ana e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për blerjen e ekraneve të reja për votim dhe në këtë mënyrë operatorit ekonomik i ka mundësuar përfitim të pasurisë në vlerë të përgjithshme prej 771.600,00 denarë.

I paraqituri i parë në cilësinë e kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, së bashku me të paraqiturin e dytë, në cilësinë e Kryesuesit të Komisionit për Prokurim Publik të zgjidhjeve softuerike të reja dhe të përmirësuara ekzistuese në KSHZ dhe person ose formë organizative për prokurim publik sipas nenit 80 të LPP-së dhe i paraqituri i tretë në cilësinë e anëtarit të komisionit për prokurim publik të zgjidhjeve të reja softuerike ekzistuese në KSHZ dhe i paraqituri i katërt në cilësinë e anëtarit të komisionit për prokurime publike të zgjidhjeve të reja softuerike dhe përmirësim të zgjidhjeve ekzistuese softuerike në KSHZ gjatë vitit 2019, në kundërshtim me nenin 99 paragrafi 5 dhe nenin 141 paragrafi 6 të Ligjit për Prokurim Publik (Gazeta Zyrtare e RSM nr. 24/19) me vetëdije i kanë shkelur rregullat për prokurim publik duke shkaktuar shkelje të rëndësishme të Ligjit për Prokurim Publik, ashtu  që: i paraqituri i parë ka sjellë dhe nënshkruar Vendim për prokurim publik dhe ka aprovuar dokumentacionin e tenderit për prokurimin e zgjidhjeve të reja softuerike dhe përmirësimin e zgjidhjeve ekzistuese në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) të përgatitur nga i paraqituri i dytë, i tretë dhe i katërti, që ka rezultuar në diskriminimi i operatorëve ekonomik, kufizimi i konkurrencës në treg dhe me këtë, të paraqiturit e kërkesës i kanë mundësuar vetëm një operatori ekonomik që të paraqitet në procedurën e prokurimit publik me të cilin është lidhur kontrata, duke i mundësuar kështu operatorit ekonomik përfitim të pasurisë në vlerë prej 5.007.920,00 denarë me TVSH.

Duke ndërmarrë veprime të tilla, të paraqiturit u kanë mundësuar operatorëve ekonomik përfitim të pasurisë në vlerë të përgjithshme prej 8.619.790,00 denarë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button