fbpx

Hulumtim: nxënësit dhe studentët preferojnë mësim të drejtpërdrejtë ose model të kombinuar

Pjesa më e madhe e të rinjve në rajon, mbi 70%, nuk dëshirojnë të vazhdojnë me mësimin online dhe konstatojnë se as ata dhe as profesorët nuk bëjnë përpjekje të mjaftueshme për mësim cilësor përmes internetit, që rezulton me nivel të ulët deri mesatar të njohurive të fituara dhe arsimim joadekuat, raporton Portalb.mk.

Këtë e tregon hulumtimi online i Institutit për qeverisje të mirë dhe perspektiva euro-atlantike (IDUEP) i realizuar në mesin e nxënësve dhe studentëve nga Maqedonia, Serbia dhe Shqipëria gjatë janarit të vitit 2022. Një qëndrim që lë përshtypje dhe i përbashkët i të rinjve nga të tre vendet është fakti se më pak se një e treta e tyre janë për vazhdimin e mësimit online, ndërsa pjesa tjetër janë të përkushtuar ndaj mësimit me prezencë fizike ose një modeli të kombinuar hibrid. Vetëm 14,6% e të rinjve në Shqipëri duan të mësojnë online, ndërsa 44% janë për mësim me prezencë fizike dhe 41,4% kanë zgjedhur modelin e kombinuar. Në Maqedoni, 27% e nxënësve dhe studentëve të përfshirë në anketën online janë për modelin online, 41% duan të kthehen në banka, ndërsa 32% janë për një model të kombinuar të mësimit me prezencë fizike dhe online. 21% e të rinjve serb, nga ana tjetër, preferojnë të mësojnë online, 37% janë për mësim në shkolla, ndërsa 42% duan të kenë mundësi edhe për online edhe për mësim me prezencë fizike.

„Është fakt se pandemia Covid-19 i kapi të papërgatitura sistemet arsimore në vendet e rajonit. Por dy vjet më vonë, shifra të tilla tregojnë pa mëdyshje se ne nuk kemi ndryshuar shumë dhe as që kemi investuar mjaftueshëm në ndërtimin e besimit në teknologjitë e reja dhe metodat e të mësuarit.

Sfida kryesore mbetet cilësia e mësimit, ndërsa të gjithë pjesëmarrësit në këtë analizë online tregojnë qartë se duan reformë digjitale, por sipas shembullit dhe zakoneve të nxënësve dhe mësuesve. Kjo do të thotë se nuk ka vend për improvizim, por është e nevojshme të fillohet me një proces gjithëpërfshirës në të cilin do të përfshihen dhe dëgjohen të gjitha palët e interesuara në sistemin arsimor“, tha Bojan Kordalov, komunikolog dhe një nga autorët e kësaj analize.

Anketa tregon gjithashtu se të rinjtë në këto tre vende pothuajse dyfishuan kohën e kaluar në celular, tablet ose kompjuter gjatë pandemisë Covid-19. Nëse para kësaj, mesatarisht vetëm rreth 40% e të anketuarve kalonin në internet deri në tre ose më shumë orë në ditë, gjatë pandemisë, dy herë më shumë ose mbi 80% e të rinjve në këto vende ishin të lidhur në internet në një nga pajisjet në një periudhë prej mbi tre orë në ditë.

Një përqindje e madhe e të rinjve mendojnë se mësimi ka qenë i cilësisë së dobët dhe mësuesit ishin të papërgatitur, ndërsa notën më të lartë 5 e kanë dhënë pak më shumë se 20% e të anketuarve. Më të pakënaqur janë të rinjtë në Shqipëri ku mbi 40% kanë dhënë notë mesatare ose të ulët për mësuesit, ndërsa vetëm 10% mendojnë se kanë realizuar mirë mësimin online. Opinionet për këtë çështje janë më së shumti të ndara në Serbi dhe Maqedoni ku pothuajse 30% besojnë se mësimdhënësit nuk ishin të gatshëm për mësim online, ndërsa e njëjta përqindje prej 30% e të anketuarve i dhanë notën më të lartë stafit mësimdhënës.

Interesante janë përgjigjet për platformat më të përdorura të mësimit në distancë nga të rinjtë në të tre vendet. Për të rinjtë nga Maqedonia platformat më të njohura janë Microsoft Times dhe Zoom, për të rinjtë serbë zgjedhja është në masë më të madhe Zoom, ndërsa zgjedhja e nxënësve dhe studentëve nga Shqipëria janë Google Classroom dhe Meet.

Shumica e të rinjve në Maqedoni (50,2%) dhe Serbi (47,6%) besojnë se është e mundur të mësohet në rrjetet sociale, dhe se hapësira e mediave sociale ofron shumë mundësi për të mësuar, por nuk përdoret sa duhet. (Serbia 45,1%, Maqedonia 37,8%). Për dallim nga ata, të rinjtë në Shqipëri nuk e shohin një mundësi të tillë – mbi 44% janë përgjigjur se nuk është e mundur të mësohet përmes rrjeteve sociale dhe as që këto kanale digjitale ofrojnë mundësi të tilla (50%).

Të rinjtë rekomandojnë se për të pasur mësim më të mirë online duhet trajnim dhe përgatitje më të mirë të mësuesve, ndërveprim më të madh me nxënësit, përdorim më të mirë të mjeteve mësimore – harta mendore, diagrame, prezantime dhe përdorimi i mjeteve të ndryshme digjitale, me qëllim që materiali të transmetohet në një mënyrë më ndryshe, madje edhe gjatë mësimit të drejtpërdrejtë. Disa nga të rinjtë propozojnë që leksionet të regjistrohen dhe materiali i regjistruar të jetë i në dispozicion për çdo nxënës/e ose student/e gjatë mësimit.

Ky hulumtim online është realizuar nga data 20 deri më 31 janar 2022 dhe në të kanë marrë pjesë mbi 500 të rinj – nxënës dhe studentë nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Hulumtimi është kryer në bashkëpunim me Institutin rajonal për qeverisje të mirë dhe perspektiva euro-atlantike (IDUEP), ndërsa si organizatë partnere paraqitet edhe Forumi për Ndryshime Arsimore (FNA).

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button