Projektligji për Matkën është gati, por tani priten mendimet e kryetarëve të rinj të Shkupit dhe Sarajit

Rishpallja e Matkës monument i natyrës do të presë derisa kryetarët dhe këshillat e rinj të qytetit të Shkupit dhe komunës së Sarajit të njihen me Projektligjin për rishpalljen e Kanionit të Matkës si zonë e mbrojtur – kategoria III. Versioni fillestar i ligjit, i cili është hartuar në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës dhe Raportin e Vlerësimit të Ndikimit të Rregullativës tashmë janë përgatitur nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, njofton Meta.mk.

Mirëpo, ata informojnë se, për të dalë teksti i ligjit në opinion, paraprakisht duhet të mbahet një takim konsultativ me kabinetet e reja të kryetarëve të komunave të Shkupit dhe Sarajit, si dhe me këshillat e qytetit dhe komunës dhe mendimet. nga palët e interesuara do të sigurohet sipas studimit për rivlerësim.

“Për momentin jemi në pritje të formimit të ekipeve të reja të vetëqeverisjes lokale. Menjëherë pas kësaj, dokumentet do të jenë në dispozicion të publikut dhe do të pasohet nga një dëgjim publik i cili do të jetë i hapur për të përmbledhur pikëpamjet e të gjithë të interesuarve. Pas mbajtjes së debatit publik dhe shqyrtimit dhe përfshirjes së vërejtjeve të publikut të prekur, do të hartohet Projektligji”, bëjnë të ditur nga Ministria.

Ndërkohë, ndërsa pritet 17 vjet për të përcaktuar statusin sipas ligjit për natyrën të vitit 2004, një nga zonat më të çmuara të vendit është kapluar prej ndërtimeve pa leje. Platforma, objekte dhe infrastrukturë e ndryshme që e shkatërrojnë natyrën prej vitesh është problem i pazgjidhshëm për Matkën, me të cilin nuk është marrë as qyteti dhe as pushteti komunal.

Zgjidhja e statusit të ndërtimeve, thonë nga Ministria, do të duhet të jetë hapi i radhës pas miratimit të Ligjit për shpalljen e zonës së mbrojtur monument natyre Kanioni i Matkës dhe përgatitjen e Planit për menaxhim, ,e të cilin do të përcaktohet menaxhimin e rajonit të mbrojtur. sipas zonave. Mirëpo, siç theksojnë nga atje, sipas rregulloreve ligjore, nuk ka afat të paraparë se sa kohë mund të kalojë nga publikimi i draft versionit deri në përgatitjen e projektligjit dhe as nuk dihet se kur Plani i Menaxhimit do të jetë gati.

Kanioni i Matkës është një nga vendet më të rëndësishme në sistemin kombëtar të zonave të mbrojtura, sepse ka shumë karakteristika dhe veçori natyrore dhe kulturore dhe ka rëndësi shkencore, arsimore, shpirtërore dhe turistike, thuhet në Studimin e Rivlerësimit.

Në dokument janë trajtuar gjeologjia, gjeomorfologjia, erozioni, klima, hidrologjia, flora, vegjetacioni, fauna dhe karakteristikat socio-ekonomike të lokalitetit. Është bërë analiza e situatës, valorizimi i vlerave natyrore të zonës së mbrojtur, janë dhënë konkluzione dhe rekomandime për statusin e ardhshëm të mbrojtjes, janë propozuar kufijtë dhe propozim zonimi, janë shënuar kërcënimet ndaj trashëgimisë natyrore dhe kulturore, janë propozuar masa restauruese dhe janë dhënë sugjerime për të kryer monitorimin.

Studimi për rivlerësimin e vlerave natyrore të Kanionit të Matkës është zhvilluar në vitin 2010, në kuadër të projektit të UNDP-së “Forcimi i qëndrueshmërisë ekologjike, institucionale dhe financiare të sistemit të zonave të mbrojtura kombëtare të Maqedonisë”, me financim nga Bashkimi Evropian. Para dy vitesh, edhe përmes UNDP-së, është financuar projekti për rishqyrtimin e kufijve të zonës së mbrojtur, i domosdoshëm për miratimin e Ligjit për rishpallje.

LEXO: Ministra e Ekologjisë e RMV po përgatit ligj për shpalljen e Matkës monument natyror

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button