fbpx

I Dërguari ju flet në Ramazan

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Allahu shtrin dorën e Tij gjatë natës që të pendohet mëkatari i ditës dhe shtrin dorën e Tij gjatë ditës që të pendohet mëkatari i natës, deri sa të lind dielli nga perëndimi” (Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “çdonjëri prej umetit tim do të hyjë në xhenet përpos atij që nuk dëshiron. Dikush pyeti: e kush nuk dëshiron o i Dërguar? Tha: ai që më ndjek mua do të hyjë në xhenet kurse ai që më kundërshton mua nuk dëshiron të hyjë në xhenet.” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “natën e parë të ramazanit prangosen djajtë dhe xhinët rebelë, dyert e zjarrit mbyllen dhe nuk lihet hapur asnjë prej tyre. Dyert e xhenetit hapen dhe nuk mbyllet asnjë prej tyre. Çdo natë një thirrës thërret: o ti që do të mirën, ec dhe bëje atë! O ti që do të keqen, ndalu! Allahu dikë e liron prej zjarrit edhe atë për çdo natë” (Tirmidhiu, hasen)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thëne: “kush agjëron Ramazanin, me besim dhe shpresë në shpërblimin e Tij, i falen mëkatet e mëparshme. Kush ngjall natën e Kadrit me adhruim, duke pasur besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e mëparshme.” (Buhariu dhe Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “ka humbur edhe përkundër dëshirës së tij, ai që arrinë Ramazanin dhe e kalon atë para se t’i falen mëkatet” (Sahih Tirmidhi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush agjëron një ditë për hir të Allahut, Allahu do t’ia largojë fytyrën nga zjarri shtatëdhjetë vjeshta” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “pesë namazet, xhumaja deri në xhumanë tjetër dhe ramazani deri në ramazanin tjetër i falin mëkatet, nëse largoheni nga mëkatet e mëdha” (Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “hani syfyr, sepse vërtetë në syfyr ka bereqet” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “sa syfyr i mirë i besimtarit janë humrat” (Sahih Ebu Davdu), po ashtu ka thënë: “bëni syfyr qoftë edhe me një gllënjkë ujë” (Sahih elXhami)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush nuk braktis fjalët e kota dhe veprimin sipas tyre, Allahu nuk ka nevojë që ai të braktis hajen dhe pijen” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “kush falë namazin e natës gjatë ramazanit, me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, i falën mëkatet e mëparshme. kush falet gjatë natës së Kadrit, me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e mëparshme” (Nesaiu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “kush ushqen një agjërues, fiton sa shpërblimi i tij, mirëpo pa iu pakësuar agjëruesit shpërblimi i vet” (Sahih Tirmidhi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “kur ndonjëri prej jush të gdhihet ndonjë ditë agjërueshëm, le të mos flet fjalë të ndyta as mos të bëj veprime injorante e nëse ndonjëri e shanë apo e sulmon, le t’i thotë unë jam njeri që agjëroj” (Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Allahu i madhëruar thotë: “agjërimi është për Mua dhe Unë do ta shpërblej atë, (agjëruesi) braktis epshin, hajen dhe pijen për Mua. Agjërimi është mburojë kurse agjëruesi ka dy gëzime, një gëzim kur bën iftar dhe një gëzim kur të takojë zotin e tij. Era e keqe e gojës së agjëruesit është më e mirë tek Allahu se era e myshkut.” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Allahu për çdo natë dhe ditë (të ramazanit) liron dikë prej zjarrit. Çdonjëri prej tyre ka një lutje që i pranohet” (Ahmedi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “ua tejkaluan të vetmuarit! Pyetën: kush janë të vetmuarit, o i Dërguar? Tha: ata dhe ato që e përmendin Allahun shumë.” (Muslimi)

Aishja, radijallahu anha, tregon: thash o i Dërguar! Nëse e takoj Natën e Kadrit, ç‘të them? Tha: do thuash: o Allah, Ti je falës, e do faljen, më fal mua!” (Sahih Ibën Maxhe)

Allahu i madhëruar thotë: “Nata e Kadrit është më e mirë se njëmijë muaj” (Kadër:3) Kurse I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “ka bën iradet gjatë natës së Kadrit, me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e mëparshme” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “lutja është adhurim” pastaj lexoi ajetin: “Zoti juaj ka thënë: “Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem, e ata që nga mendjemadhësia i shmangen adhurimit ndaj Meje, do të hyjnë të nënçmuar në xhehenem”. (Sahih Tirmidhi)

Abdulla ibën Abasi tregon: “I Dërguari i bëri obligim fitrat që të jenë pastrim për agjëruesin nga fjalët e kota e të pahijshme si dhe ushqim për të mjerët. Kush i jep para namazit (të Bajramit) i pranohen, e kush i vonon pas namazit janë thjeshtë një lëmoshë.” (Sahih Ebu Davud)

Rubej bint Muavidh tregon: “fëmijët i shtynim të agjërojnë dhe bënim disa lodra nga leshi ashtu që kur qanin për ushqim, ua jepnim ato deri sa të vinte iftari” (Buahriu dhe Muslimi)

Aishja, radijallahu anha, tregon: I Dërguari i Allahut bënte itikaf dhjetë ditët e fundit të ramazanit deri sa vdiq. Pas tij, bashkëshortet e tij bënin itikaf.” (Buhariu dhe Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “në xhenet është një derë që quhet Rejan. Ditën e Kijametit nëpër të do hyjnë agjëruesit dhe askush tjetër përpos tyre. Do thuhet: ku janë agjëruesit? Do hyjnë nëpër të, dhe kur të hyjë agjëruesi i fundit mbyllet dhe askush tjetër më nuk do të hyjë.” (Buahriu dhe Muslimi)

I Dërguari, kur hynte në dhjetë ditët e ramazanit, e gjallëronte tërë natën, zgjonte familjen, ishte përplot zell dhe i përvilej adhurimit.” (Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “kërkoni Natën e Kadrit në dhjetë ditët e fundit të ramazanit.” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, bënte adhurime gjatë dhjetë ditëve të fundit të ramazanit që s’i bentë jashta tyre.” (Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “agjëruesi ka dy gëzime. Kur bën iftar gëzohet dhe kur e takon zotin e tij gëzohet me agjërimin që ka bërë.” (Buhariu dhe Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “umreja në ramazan kompenson një haxh me mua.” (Buhariu)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “kush agjëron ramazanin pastaj ia bashkëngjet pas tij edhe gjashtë ditë të shevalit, është sikur me agjërua tërë kohën” (Muslimi)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “agjërimi dhe Kurani do ndërmjetësojnë për robin ditën e kiametit. Agjërimi do thotë: o zot, ia ndalova ushqimin dhe kënaqësitë gjatë ditës, prandaj më lejo të ndërmjetësoj për të! Kurani do të thotë: ia ndalova gjumin gjatë natës prandaj më lejo të ndërmjetësoj për të! Tha: dhe do të ndërmjetësojnë.” (Ahmedi, sahih)

Tags

Lajme të ngjashme

Back to top button
Close