Buxheti i MMJPH-së për vitin 2023 do të jetë 16.2 milionë euro, Nuredini: janë siguruar mjete shtesë edhe nga donatorët dhe kreditë

Buxheti i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH) për vitin 2023, do të jetë 977.540.000 denarë ose rreth 16 milionë euro, njofton Portalb.mk.

Ministri i MMJPH-së në konferencë për shtyp njoftoi se janë siguruar 32 milionë denarë mjete buxhetore të dedikuara për realizimin e projektit “Riparimi i tokës së kontaminuar me izomerë të HCH-lindanit në rrethin e OHIS-it”.

Me qëllim të veprimit parandalues ​​dhe parandalimit të ndotjes së mundshme të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga deponia në afërsi të Jugohromit, ministri tha se nga buxheti janë paraparë 9 milionë e 150 mijë denarë për funksionimin e stacionit për pastrimin e ujërave të zeza në fshatin Jegunovc, si dhe për rrethimin dhe mbulimin e deponisë me arsenik dhe antimon në fshatin Llojan të LIKOVËS janë siguruar 14 milionë denarë.

Për Menaxhimin dhe mbrojtjen e Ujërave janë siguruar 203 milionë denarë, ndërsa për projektet e Ministrisë me të cilët do t’u ndihmojmë komunave në vendosjen e sistemit për trajtimin e ujërave të zeza janë siguruar 252 milionë e 120 mijë denarë.

Nga buxheti për investime kapitale, për Programin e Ujërave që e realizon Qeveria e RMV-së janë ndarë 40 milionë denarë, ndërsa për Programin e lëndëve djegëse fosile dedikon 20 milionë e 840 mijë denarë.

Si Ministri nga buxheti i vitit 2023, edhe më tutje ne vazhdojmë të ndajmë mjete për sanimin e Sistemit Kolektor për Ohrin dhe Strugën për të parandaluar derdhjen e mëtutjeshme të fekaleve në ujërat e Liqenit të Ohrit, për të cilin janë planifikuar 40,4 milionë denarë, dhe 7,1 milionë denarë për prokurimin e pjesëve rezervë dhe mirëmbajtjen e hidrosistemit në Liqenin e Dojranit.

4 milionë për Studimin e Valorizimit të vlerave natyrore për PK Mavrovë dhe hartimin e Planit të Menaxhimit të PK Mavrovë, dhe 3 milionë denarë për shpalljen e Jabllanicës për zonë të mbrojtur.

Mjetet në vlerë prej 56 milionë denarë janë dedikuar për përgatitjen e Planit të ri Hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Për mirëmbajtjen e sistemit të monitorimit shtetëror janë siguruar mjete në vlerë prej 18,4 milionë denarë, por këto janë mjete nga buxheti bazë dhe shumica e mjeteve në këtë fushë janë siguruar përmes dy projekteve IPA, njëri prej të cilëve është për zbatimi i direktivave ajrore për të cilat janë parashikuar 1.5 milionë euro dhe e dyta për prokurimin e pajisjeve për stacionet e monitorimit që do të zbatohen në vitin 2023.

Për mirëmbajtjen e sistemit të monitorimit shtetëror janë planifikuar mjete në vlerë prej 18,4 milionë denarë.

Përparim i madh është bërë në Programin e Investimeve në Mjedis për vitin 2023. Këtë vit do të jetë projektuar për të mbështetur komunat. Për vitin 2023 ka një rritje të dukshme të fondeve për këtë program. Nga 98 milionë në vitin 2022 janë rritur në 352.000.000 denarë. Nga këto fonde, 120 milionë janë nga kompensimi i përdorimit të qeseve të biodegradueshme dhe pjesa tjetër nga kompensimi për regjistrimin e automjeteve.

“Këto mjete para së gjithash do të jenë të destinuara për të mbështetur komunat për përgatitjen e dokumentacionit të projektit dhe realizimin e projekteve kapitale të infrastrukturës për furnizimin me ujë, bartjen dhe pastrimin e ujërave të zeza, si dhe vendosjen e sistemeve për menaxhimin rajonal të mbeturinave dhe mbështetjen e përzgjedhjeve parësore të amvisërive”, tha ministri Nuredini.

Ministri tregoi se MMJPH ka siguruar fonde përmes fondeve të donatorëve dhe përmes linjave kreditore për realizimin e projekteve.

  • Për stacionin e pastrimit të ujërave të zeza në qytetin e Shkupit është siguruar kredi në vlerë prej 126 milionë euro nga Banka Evropiane për Investime (parashikohet të merret grant nga ËBID në vlerë prej 70 milionë euro, për të cilin është e nevojshme të vendos nëse ato duhet të përdoren për të reduktuar kredinë apo për të rritur investimin).
  • 50 milionë euro kredi nga Banka Evropiane e Investimeve (EIB) për të ndihmuar komunat për ndërtimin e rrjeteve të ujësjellësit, bartjen dhe pastrimin e ujërave të zeza. Në këtë mënyrë do të sigurojmë fonde jo vetëm për qytetet e mëdha por për të gjithë, edhe për komunat më të vogla. Në përputhje me kredinë nga BEI, MMJPH siguron 5 milionë denarë nga buxheti për kompensim për themelimin e njësisë projektuese për 6 persona që do të punësohen me kontratë në vepër.
  • 55 milionë euro kredi nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për “Vendosjen e sistemit rajonal të menaxhimit të mbeturinave, në përputhje me kredinë MMJPH siguron 5 milionë denarë nga buxheti për kompensim për themelimin e njësisë së projektit për 6 persona qe do të punësohen me kontratë në vepër
  • Një shumë e konsiderueshme, mbi 110 milionë euro, është siguruar nga fondet evropiane, pra nga programi IPA2.
  • Donacion me vlerë prej 6 milionë euro përmes SECO nga Ambasada Zvicerane.
  • Gjithashtu është planifikuar nënshkrimi i Marrëveshjeve me GEF për projektin STAR 7 – Vazhdimi i aktiviteteve për Malin Sharr – Shërbimet e ekosistemit, monitorimi dhe mbrojtja e diversitetit biologjik.
  • Donacion nga Qeveria Zvicerane – Projekti për ujërat nëntokësore me vlerë prej 11 milionë franga zvicerane. Gjithashtu, marrëveshja duhet të nënshkruhet gjatë vitit 2023. Kohëzgjatja është 10 vjet.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button