fbpx

KE-ja rekomandon që RMV ta përafrojë legjislacionin e saj me atë të BE-së në fushën e bujqësisë

Përfaqësues nga Komisioni Evropian dhe Maqedonia e Veriut zhvilluan diskutime më 17 maj 2022 për zbatimin e SAA-së dhe përafrimin e legjislacionit të vendit me acquis të BE-së në fushën e bujqësisë dhe peshkimit, duke përfshirë sigurinë e ushqimit, aspektet veterinare dhe fitosanitare. Ky takim u bashkë-drejtua nga Zhivko Brajkovski, drejtor i Sektorit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, dhe nga ana e BE-së nga Alberto Cammarata, Zëvendës drejtor i Sektorit në Njësinë e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut të Drejtorisë së Përgjithshme për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit në Komisionin Evropian.

Pjesëmarrësit diskutuan zhvillimet në tregtinë bilaterale për prodhimet bazë bujqësore, prodhimet e përpunuara bujqësore dhe prodhimet e peshkut, karakteristikat kryesore të Politikës së re të Përbashkët Bujqësore 2023-2027 dhe zhvillime të tjera të kohëve të fundit në fushat e bujqësisë dhe zhvillimit rural, sigurisë së ushqimit, aspekteve veterinare dhe fitosanitare dhe peshkimit.

Në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, Komisioni inkurajoi autoritetet të vazhdojnë me përafrimin legjislativ, duke ndjekur nga afër zhvillimet në BE mbi Politikën e Përbashkët Bujqësore dhe iniciativa të tjera të politikave si Farm to Fork dhe Strategjitë e Biodiversitetit, dhe të sigurojë ndërtimin e kapaciteteve për zbatimin efektiv të legjislacionit. Për zhvillimin rural, Komisioni ftoi Maqedoninë e Veriut të forcojë më tej kapacitetin e saj në strukturat IPARD dhe të zgjerojë fushën e Programit IPARD III, me kërkesën për besimin e masave të reja.

Në fushën e sigurisë së ushqimit, aspektet veterinare dhe fitosanitare, Komisioni pranoi nivelin e mirë të përgatitjes veçanërisht në sigurinë e ushqimit dhe politikën veterinare, dhe inkurajoi Maqedoninë e Veriut të vazhdojë përafrimin e legjislacionit kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së. Për më tepër, Komisioni vuri në dukje përparimin e bërë në fushën e politikës fitosanitare, ndërsa theksoi nevojën për të siguruar zbatimin në përdorimin e qëndrueshëm të pesticideve.

Në fushën e peshkimit, Komisioni inkurajoi Maqedoninë e Veriut të vazhdojë përpjekjet e saj të përafrimit të legjislacionit kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së. Theks i veçantë i është vënë akuakulturës si një burim i rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve të punës. Komisioni gjithashtu paraqiti nevojën që Maqedonia e Veriut të forcojë kapacitetin administrativ të autoriteteve kompetente në sektorin e peshkimit.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button