Nisma e UNICEF-it dhe e BE-së për pjesëmarrjen e të rinjve në reformimin e Sistemit të drejtësisë për fëmijët

UNICEF-i, Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe partnerë të tjerë promovuan dy nisma të reja për të inkurajuar pjesëmarrjen e fëmijëve në zhvillimin e aksesit në drejtësi për fëmijët dhe për të përmirësuar kapacitetin e profesionistëve që punojnë me fëmijët në rrezik, transmeton Meta.mk.

“Në punëtorinë fillestare për të drejtat e fëmijëve të mbajtur fundjavën e kaluar, 60 fëmijë dhe të rinj iu bashkuan nismës “Të rinjtë përfaqësues të drejtësisë për fëmijët”, e cila është e para e këtij lloji në vend.” tha UNICEF.

Qëllimi i nismës është të krijojë hapësirë ​​për fëmijët dhe të rinjtë që të marrin pjesë në proceset reformuese të ligjeve dhe politikave publike në fushën e drejtësisë për fëmijët si dhe të propozojë mënyra inovative për të adresuar çështjet që prekin jetën e tyre.

“Përvojat ose ndërveprimet negative të fëmijërisë që i sjellin fëmijët në kontakt me sistemin e drejtësisë shpesh shkaktojnë trauma me pasoja të rënda në aftësinë e fëmijëve për të menduar, ndjerë dhe mënyra si sillen. Është e vështirë të përcaktohet se kush ka pësuar traumë dhe në çfarë mase, kështu që sistemi duhet të sigurojë që të gjithë fëmijët të ndihen të sigurt, të qetë dhe të mbrojtur.” tha Patricia DiGovanni, përfaqësuese e UNICEF-it.

“Fëmijët dhe të rinjtë duhet të përfshihen në këtë proces; ata duhet të kenë një pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në vendimmarrje dhe të shprehin mendimin e tyre. Ne kemi parë fëmijë të projektojnë dhe udhëheqin iniciativa në fushën e ndryshimeve klimatike dhe arsimit cilësor. Tani do të kemi një mundësi të mirë t’i shohim ata të marrin pjesë në këtë nismë të re dhe emocionuese në rolin e avokatëve të të rinjve dhe besojmë se idetë e tyre do të kontribuojnë në një sistem drejtësie të përmirësuar të përshtatur për fëmijët.” tha DiGovanni.

Në këtë punëtori, të rinjtë e ardhshëm avokatë për drejtësinë për fëmijët u njohën me parimet kryesore të të drejtave të fëmijëve, duke përfshirë të drejtat e fëmijëve që vijnë në kontakt me ligjin. UNICEF shton se pas këtij trajnimi fillestar, fëmijët dhe të rinjtë do të marrin pjesë në seminare konceptualizimi dhe reflektimi që do të zhvillojnë zgjidhje kreative për sfidat me të cilat përballen fëmijët kur vijnë në kontakt me sistemin e drejtësisë. Idetë e tyre do t’u prezantohen vendimmarrësve dhe UNICEF-i dhe parterëve të tjerë që do të mbështesin zhvillimin dhe zbatimin e tyre të mëtejshëm.

Këtë javë, UNICEF-i filloi një seri seminaresh trajnimi për profesionistët që punojnë me fëmijët që vijnë në kontakt me sistemin e drejtësisë, me qëllim që të vërtetojë kurrikulën e parë që prezanton një qasje shumë-sektoriale bazuar në interesat më të mira të fëmijës.

“Kur fëmijët vijnë në kontakt me sistemin e drejtësisë dhe sistemin e mbrojtjes së fëmijëve, ata takohen me profesionistë dhe institucione të ndryshme që vendosin për të ardhmen e tyre. Kjo është arsyeja pse është veçanërisht e rëndësishme që të gjithë profesionistët që marrin vendime të tilla të udhëhiqen nga interesat më të mira të fëmijëve. Një qasje individuale me dhembshuri dhe mendim mund të ketë një efekt të madh pozitiv në të ardhmen e tyre.” tha përfaqësuesja e UNICEF-it Patricia DiGovanni.

Kurrikula bazohet në një qasje të bazuar në të drejtat e njeriut dhe të fëmijëve dhe fokusohet në kompetencat kryesore si aftësitë e komunikimit ndërpersonal, angazhimi dhe mobilizimi i komunitetit. Ofrohen gjithashtu studime të rasteve dhe praktikat më të mira nga Evropa. Modulet mbulojnë aspektet kryesore të parimeve të drejtësisë për fëmijët, viktimat, dëshmitarët dhe fëmijët në konflikt me ligjin.

Pas seminarit dhe finalizimit të kurrikulës, grupi i trajnerëve të certifikuar do t’ua transferojë njohuritë kolegëve të tyre dhe profileve të tjera profesionale që punojnë me fëmijët në rrezik, si gjyqtarë, prokurorë, punonjës socialë, punonjës, objektet, institucionet, avokatët dhe ndërmjetësuesit.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button