fbpx

RMV, dy muaj nga koncepti i ri në arsimin fillor – çfarë janë rezultatet deri tani dhe si më tutje?

Kanë kaluar saktësisht dy muaj që kur organet e arsimit po e zbatojnë Konceptin e ri për arsimin fillor, i cili u paralajmërua si bazë për zhvillimin e arsimit. Risitë e parashikuara në këtë dokument duhet të përmirësojnë gjërat dhe të ndjekin trendet moderne në arsim. Pasi sistemi ka pësuar shumë ndryshime në të kaluarën, nëpërmjet programeve Kembrixh, më pas testimit të jashtëm dhe disa risive të tjera, kjo ishte një përpjekje për të korrigjuar gabimet dhe për të futur reforma reale që do të rrisnin cilësinë e procesit arsimor, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

Si po përmes zbatimi i rregullave të reja në terren? Si reagojnë nxënësit dhe a po përshtaten ata ndaj ndryshimeve? Për këtë biseduam me mësimdhënës/praktikantë, si dhe me prof. dr. Kiril Barbareev, i cili punoi në këtë Koncepcion. Ndërkohë, autoritetet në Byronë për Zhvillimin e Arsimit janë duke skanuar situatën dhe duke e analizuar aplikimin nëpër shkolla, e pas kësaj do të publikojnë një raport.

Mësimdhënësit janë më të lirë

Zorica Adamçevska ka pesëmbëdhjetë vjet përvojë si mësimdhënëse. Punon në shkollën “Petre Pop Arsov” në Bogomillë, Komuna Çashkë. Këtë vit ajo punon me nxënës të klasës parë, ndërsa ndryshimet në arsim këtë vit shkollor kanë nisur pikërisht në klasën e parë dhe të katërt. Adamçevska thotë se këtë vit shkollor ndjen më shumë liri në profesionin e saj të mësuesisë.

“Nuk do të thotë që deri tani jemi kufizuar në përdorimin e krijimtarisë sonë, por mendoj se kufizimet kohore krijojnë tension si për mësimdhënësit ashtu edhe për nxënësit. Për shkak se Koncepti i ri ofron mundësi për shkrirjes së aktiviteteve, nxënësit shpesh nuk e vërejnë kalimin nga një orë mësimore në tjetrën, veçanërisht kur ekziston mundësia për integrim ndërdisiplinor. Integrimin e përcaktojmë vetë ne mësimdhënësit, që sinqerisht kërkon shumë kohë për planifikim dhe përgatitje, por në të njëjtën kohë edhe mundësi që në mënyrë të pavarur të përcaktojmë se si do t’i realizojmë dhe do t’i arrijmë qëllimet e përcaktuara nga kurrikula”, thotë Adamçevska.

Risi këtë vit shkollor është se mësimdhënësit realizojnë standarde për vlerësim dhe jo përmbajtjen. Kjo do të thotë se ata janë të lirë të përdorin çdo burim për të cilin ata mendojnë se do të japë rezultat më të mirë në mësim.

“Në punën time përdori prezantime interaktive, mjete digjitale interaktive, fletë pune, tekste shkollore, deri në mjetet më të thjeshta manipulative që janë në dispozicion të nxënësve në çdo kohë. Unë zbatoj gjithçka që do ta bëjë mësimin më interesant dhe përmbajtjen më të lehtë për t’u kuptuar”, shton ajo.

Për mënyrën se si reagojnë nxënësit, Adamçevska thotë se çdo ditë e sheh kënaqësinë e tyre, sidomos kur mbaron aktiviteti (ora), kur ata presin më shumë punë.

“Besoj se jo vetëm unë, por çdo mësues gëzohet pa masë kur vëren se nxënësit në kohën e lirë (pushimet, aktivitetet e lira) e zbatojnë me sukses atë që kanë bërë në orët e rregullta. Pra ishte interesante për ta, e kanë kuptuar, por duan ta hetojnë, ta zbatojnë, ta ndryshojnë”, thotë mësuesja.

Në fokus janë nevojat e nxënësve

Suksesi varet edhe nga ajo se sa mirë janë trajnuar mësuesit për të zbatuar ndryshimet e dëshiruara, thotë njëri nga krijuesit e Konceptit të ri, Kiril Barbareev | Foto: Arkivi personal
Suksesi varet edhe nga ajo se sa mirë janë trajnuar mësuesit për të zbatuar ndryshimet e dëshiruara, thotë njëri nga krijuesit e Konceptit të ri, Kiril Barbareev | Foto: Arkivi personal

Prof. Dr. Kiril Barbareev, një nga krijuesit e Konceptit thotë se fokusi i çdo reforme duhet të jenë interesat dhe nevojat e nxënësve.

“Mësuesit, shkollat ​​dhe të gjitha institucionet e tjera arsimore duhet të jenë në funksion të promovimit dhe mbrojtjes së interesave më të mira të fëmijës dhe ushtrimit të së drejtës për arsim cilësor në përputhje me Konventën për të drejtat e fëmijës. Duke u nisur nga kjo, Koncepti kërkon një reformë të orientuar drejt nxënësve dhe kërkon të organizojë procesin arsimor duke ua demonstruar nxënësve dobinë dhe rëndësinë e të mësuarit, duke respektuar nevojat dhe interesat e tyre dhe duke mundësuar zhvillimin e potencialit të çdo nxënësi. që nxënësit të ndihen rehat dhe të sigurt në shkollë dhe të jenë të motivuar për të mësuar”, thotë ai.

Një nga qëllimet themelore të arsimit fillor është që t’i mësojë nxënësit të mësojnë në nivelet e ardhshme të arsimit, por edhe në jetë në përgjithësi. Cilat kompetenca duhet t’i fitojnë nxënësit për të arritur këtë qëllim, është përcaktuar nga Standardet kombëtare të arsimit fillor, i cili është një dokument shoqërues i Konceptit.

“Këto standarde i përcaktojnë njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet që nxënësit duhet të marrin me vete kur të përfundojnë arsimin fillor. Ato janë të grupuara në tetë fusha: Shkrim-leximi gjuhësor, Përdorimi i gjuhëve të tjera, Matematika, shkencat natyrore dhe teknologjia, Shkrim-leximi digjital, Zhvillimi personal dhe social, Kultura demokratike dhe qytetaria, Sipërmarrësia dhe Shprehja artistike dhe kultura. Ato në fakt inkorporojnë kompetencat për të mësuarit gjatë gjithë jetës që i përmban Rekomandimi i Këshillit të Bashkimit Evropian nga viti 2018, të cilat janë përshtatur me moshën e nxënësve”, shpjegon ai.

Duhet të reformohen edhe fakultetet e mësuesve

Barbareev thekson se për të arritur qëllimet e një arsimi të tillë të reformuar, është e nevojshme reforma në fakultetet pedagogjike dhe për mësimdhënës.

“Koncepti i ri hap mundësi që këto fakultete të bëhen faktor i rëndësishëm në formësimin e profilit të ri të mësuesit modern si për mësimin klasor ashtu edhe për atë lëndor. Lirisht mund të thuhet se nëpërmjet kërkesës për modernizimin e mësimdhënies dhe ngritjen e kompetencave të mësimdhënësve arrihet edhe një qëllim tjetër, e ai është ngritja e reputacionit dhe statusit social të profesionit të mësuesit”, shpjegon Barbareev.

Profesori thotë se konstatimet më të rëndësishme nga analizat e bëra tregojnë se sistemi ynë arsimor e nxit mbamendjen, në vend të të menduarit, se mësimdhënia është e orientuar realizimin e tekstit shkollor, në vend që të arrijë rezultatet e pritura të të nxënit, se mësuesit kanë autonomi të kufizuar në mësimdhënie, se nxënësit tanë janë të orientuar drejt mësimit në shtëpi në vend se në shkollë (në krahasim me vendet me sisteme të suksesshme arsimore, ata kalojnë 900 orë më pak kohë në shkollë).

“Dëshmia më e mirë e dështimit të sistemit ekzistues arsimor janë rezultatet jashtëzakonisht të dobëta në testimet ndërkombëtare. Mësimdhënia është proces në të cilin gërshetohen mësimi i një tjetri, të nxënit dhe vlerësimi. Edhe më parë është theksuar suksesi i mësimdhënies varet nga përmbajtja e kurrikulave mësimore (sa nxënësit e përjetojnë atë që mësohet si relevante dhe të dobishme) dhe nga metodat e mësimdhënies dhe të nxënit (nëse materiali do të ligjërohet apo nxënësit do të fokusohen më shumë në atë se si të arrihet deri te njohuritë e nevojshme), kurse suksesi i realizimit të mësimit përcaktohet nga niveli i arritjes së rezultateve të pritura të të nxënit”, thotë Barbareev.

Duhet pasur parasysh, sipas tij, se suksesi varet edhe nga ajo se sa janë të trajnuar mirë mësuesit për të zbatuar ndryshimet e dëshiruara, çfarë është atmosfera e përgjithshme në shkollë për të promovuar kulturën e të mësuarit dhe për të barazuar nxënësit dhe mësuesit me shkollën në të cilën ata mësojnë, gjegjësisht punojnë.

“Koncepti i parashikon ndryshimet në të gjitha këto fusha të procesit arsimor”, përfundon ai.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button