fbpx

Këshilli nacional rinor me thirrje për praktikantë të Hab Të Rinj dhe promotorë të Career Hub

Këshilli nacional rinor i Maqedonisë (KNRM) shpalli tre thirrje që janë me interes të të rinjve në vend me ndihmën e të cilave ata duhet të fitojnë aftësi për të bërë biznes, në përputhje me nevojat e tregut të punës përmes punës praktike në kompani, por edhe për kompanitë që dëshirojnë të bëhen pjesë e një programi për praktikantë, me të cilin do të ndihmohen të rinjtë të fitojnë përvojë pune dhe aftësi pune sipas nevojave të tregut, shkruan Meta, njofton Portalb.

Projekti “Hab i të rinjve –zhvillimi i shkathtësive për punësim, kompetencave dhe mundësive për rrjetëzim të të rinjve” është i financuar nga Ambasada britanike, me mbështetje të presidentit të RMV-së. Qëllimi i thirrjeve publike është të kontribuojnë në zhvillimin profesional dhe pavarësinë ekonomike të të rinjve përmes një sistemi të qëndrueshëm për ndërtimin e aftësive dhe kompetencave të përshtatura për nevojat e tregut të punës.

Në kuadër të thirrjes për praktikantë, sigurohet kompensim financiar për 100 të rinj që duan të kalojnë një program dy-mujor të praktikës. Për atë qëllim, KNRM do të krijojë hartën e personave juridikë ku praktikantët e regjistruar do të kryejnë praktikën, duke marrë parasysh preferencat e personave juridikë dhe interesat e praktikantëve. Kandidatët  duhet të jenë të moshës 16 deri 29 vjeç, të mos jenë të punësuar, të kenë përfunduar të paktën arsimin fillor, të jenë në gjendje të realizojnë punë praktike për një periudhë prej dy muajsh te një person i caktuar juridik. Atyre do t’u caktohet mentor, një person te personi juridik i cili do t’i përcjellë gjatë tërë praktikës dhe për këtë ata do të marrin një tarifë neto mujore në vlerë prej 12.500 denarë. Kjo do t’u japë atyre mundësi për të marrë pjesë dhe për rrjetëzim në ngjarje të projektit, mundësi punësimi pas përfundimit të praktike dhe fitimit të aftësive, njohurive dhe kompetencave të reja.

Promotorë  mund të jenë persona të moshës 18 deri 29 vjeç, të cilët kanë kohë të lirë dhe dëshirë për të punuar punë dinamike përplot me komunikim me persona të ndryshëm juridikë-punëdhënës. Kjo do të arrihet përmes tre komponentëve: ndërtimi i aftësive praktike tek të rinjtë, të cilat do t’u ndihmojnë atyre të gjejnë punë të përshtatshme; të krijojnë mundësi për lidhjen e tyre me punëdhënësit dhe sigurimin e mbështetjes për përfshirje në tregun e punës si dhe mundësi për zhvillimin e tyre personal dhe profesional. Gjatë angazhimit, secili promotor do të ketë për detyrë të hartojë biznese sipas palëve të interesuara, të cilët do të jenë në gjendje të regjistrohen në CareerHub,, të promovojnë platformën tek punëdhënësit e mundshëm, t’u ndihmojnë punëdhënësve të mundshëm gjatë regjistrimit në platformë, të paraqesin te KNRM raporte mujore për punën e realizuar, kurse rekomandohet që secili prej kandidatëve të regjistrojë të paktën 10 kompani në muaj.

Secili promotor do të nënshkruajë marrëveshje për të drejtat e autorit me KNRM, sipas së cilës ata do të marrin kompensim në shumën bruto prej 1.000 denarë për një kompani të rekrutuar dhe regjistruar me sukses në CareerHub. Fejesa mund të zgjasë deri në dhjetor 2021, nëse ka interes nga promotorët e angazhuar.

Nëpërmjet thirrje për subjekte juridike (organizata qytetare dhe ndërmarrje) që dëshirojnë të bëhen pjesë e programit për praktikantë që do t’u ndihmojë të rinjve të fitojnë përvojë pune dhe aftësi pune nëpërmjet të cilave do të rrisin aftësinë e tyre të konkurrencës në tregun e punës, KNRM do të veprojë si ndërmjetës midis të rinjve të interesuar për punë praktike dhe entitetet juridike.

Pastaj, organitatat qytetare dhe ndërmarrjet të cilat do të aplikojnë për punë praktike do të marrin: lidhje nga KNRM me praktikant të përshtatshëm në përputhje me nevojat e personit juridik, mbulim të pagesës mujore neto prej 12.500 denarë në kohëzgjatje prej dy muajsh për praktikantin, mbështetje në procesin e praktikës, potencial për formimin dhe ndërtimin e personelit të ri në organizatë përmes programit të praktikës.

Personat juridik duhet të kenë së paku një punonjës, të kenë një profil të regjistruar në mladihub.mk, të kenë statusin e personit juridik dhe të caktojnë një person përgjegjës i cili do të mentorojë praktikantin, të caktojnë person përgjegjës i cili do të komunikojë me KNRM për programin e praktikës, të dërgojnë raport mujor mbi progresin e praktikantit dhe të vlerësojnë kënaqësinë nga pjesëmarrja në program të tillë pas përfundimit të tij. Puna praktike pritet të fillojë më së voni deri në tetor 2021, ndërsa do të zgjasë dy muaj.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button