RMV, këta janë ndryshimet ligjore të propozuara për shpalljen e Malit Sharr për park kombëtar

Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor ka publikuar ndryshimet ligjore të propozuara për shpalljen e Malit Sharr për park kombëtar, duket vlerësuar që janë përfshirë vërejtjet e nxjerra pasi janë realizuar mbi 20 takime me grupe të interesuara, transmeton Portalb.mk.

Në propozimet e publikuara, Ministria sqaroi që është rritur sipërfaqja mbrojtëse, bashkëpunimi ndërkufitar, sistemet pyjore dhe disa çështje tjera, të cilat janë përfshirë në nëntë pika nga MMJPH:

  1. Përfshirja e të gjithë fshatrave malorë përreth brenda kufijve të PK Mali Sharr në mënyrë që të sigurojë trajtim të barabartë dhe mundësi për zhvillimin e tyre në të ardhmen, duke rritur kështu numrin e fshatrave fillestarë të mbuluar nga 8 në 30, dhe zona e mbrojtur u rrit nga 54,215 hektarë 62,705 hektarë.
  2.  Zona e mbrojtjes së rreptë nga njësia integrale me një sipërfaqe prej 17 978 hektarë, në propozimin e rishikuar për një zonë të mbrojtur NP Mali Sharr është i ndarë në 5 njësi të veçanta, përkatësisht Zona e mbrojtjes së rreptë – 01 Luboten, Zona e mbrojtjes së rreptë -02 Bistricë, Zona e mbrojtjes së rreptë -03 Kobilicë, Zona e mbrojtjes së rreptë -04 Leshnicë dhe Zona e mbrojtjes së rreptë 05 Mazdraçë, me një sipërfaqe totale prej 16 651 hektarësh. Korrigjimi është bërë në mënyrë që të përfshihen zona me të njëjtin profil të vlerave natyrore në të njëjtën zonë mbrojtëse, e cila është me rëndësi kombëtare, ndërkombëtare dhe BE dhe zonat e mbrojtjes së rreptë të jenë njësi hapësinore homogjene që ndjekin konfigurimin e terrenit. Kjo do të përmirësojë mundësinë e përdorimit të produkteve të tjera pyjore, kullotave dhe praktikave të tjera tradicionale të menaxhimit, do të mundësojë zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe gjithashtu do të mundësojë bashkëpunimin ndërkufitar për zbatimin e mbrojtjes përmes sinkronizimit me parkun ekzistues NP Mali Sharr.
  3. Përfshihen sisteme pyjore shtesë në zonën e mbrojtjes së rreptë, kryesisht të vendosura në vende të paarritshme, të rëndësishme nga aspekti i mbrojtjes nga erozioni, ruajtja e burimeve ujore, si dhe ruajtja e materialit të rëndësishëm gjenetik.
  4. Zona për menaxhim aktiv, e cila ishte e ndarë në katër njësi me një sipërfaqe totale prej 22 420 hektarë në propozimin e rishikuar për zonën e mbrojtur NP Mali Sharr është një tërësi integrale që kërkon zbatimin e masave të përmirësimit, me një sipërfaqe totale prej 30 763 hektarë.
  5.  Zona për përdorim të qëndrueshëm e cila ishte e përbërë nga dy njësi të ndryshme, me një sipërfaqe totale prej 13 677 hektarë në propozimin e rishikuar për zonën e mbrojtur NP Mali Sharr është një tërësi integrale me një sipërfaqe totale prej 13 805 hektarë. Kjo zonë është propozuar me kujdes për të mundësuar funksionimin e qetë të njerëzve në vendbanimet në të gjithë parkun.
  6.  Për shkak të nevojës, përveç mbrojtjes së natyrës, për të mundësuar funksionimin e qetë të mjediseve me interes publik, strategjik dhe të sigurisë në propozimin e ri, parashikohet që ato të mund të mirëmbahen në bashkëpunim me IP PK Mali Sharr dhe MMJPH pa marrë parasysh zonimin.
  7.  Me qëllim që të sigurojë zhvillimin e qetë të qendrës së skijimit Kodra e Diellit,  u mor parasysh Master Plani për zhvillimin e Kodrës së Diellit,  si dhe turnet ekzistuese të kryera nga ndërmarrjet vendore dhe propozimi i rishikuar për një zonë të mbrojtur PK Mali Sharr propozon një brez mbrojtës rreth qendrës së skijimit Kodra e Diellit me një sipërfaqe totale prej 1,481 hektarë që do të sigurojë një ekuilibër midis mbrojtjes së natyrës dhe zhvillimit të formave të ndryshme të turizmit brenda kornizës së planifikuar.
  8.  Plani i menaxhimit të PK Mali Sharr, për përgatitjen e të cilit do të angazhohet një ekip ekspertësh dhe do të kryhet një seri e re e konsultimeve, do të rregullojë në detaje aktivitetet e ndaluara dhe të lejuara në përputhje me zonimin, e cila do të përfshijë periudhat kalimtare për transferimin e menaxhimit nga menaxherët e mëparshëm në IP PK Mali Sharr.
  9.  E drejta e pronës është e paprekshme dhe vendbanimet sigurohen në zonën e përdorimit të qëndrueshëm me qëllim të funksionimit  të tyre të qetë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit. Për më tepër, përfshirja e tyre në parkun kombëtar do të rrisë standardin në aspektin e shërbimeve, menaxhimin e veçantë të mbetjeve, qasjen në fondet ndërkombëtare për zhvillimin e shërbimeve të ekosistemit, zhvillimin e prodhimit organik, përmirësimin e infrastrukturës dhe të ngjashme.

Ndryshe, Ministria zhvilloi një proces të gjerë konsultimi publik mbi Projektligjin për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për park kombëtar, në kohëzgjatje prej katër muajsh. Pas konsultimeve të përfunduara dhe analizës së opinioneve dhe komenteve të marra nga publiku, filloi revidimi  i Studimit për valorizimin e vlerave natyrore dhe Studimin social-ekonomik nga ana e ekipit të ekspertëve, me angazhim shtesë të ekspertëve nga Bashkimi Ndërkombëtar për ruajtjen e natyrës (IUCN) të angazhuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për mjedisin jetësor në bashkëpunim me MMJPH.

Propozimi përfundimtar për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si park kombëtar, thonë nga Ministria e Mjedisit, është vendosur në Projektligjin për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për zonë të mbrojtur në kategorinë II – Park Kombëtar dhe është në dispozicion në këtë link.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button