fbpx

RMV, me ligjin e ri për lobim do të parandalohet ndikimi i paligjshëm në politikat publike

Vetëm një lobist është regjistruar në vendin tonë që nga viti 2008, kur hyri në fuqi Ligji për lobim, i cili tregon se rregullorja në praktikë nuk i arrin qëllimet e synuara, thuhet në shpjegimin e projektligjit të ri për lobim për të cilin nesër (20.01 .2021) duhet të diskutohet nga ana e anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Rregulloren e Procedurës dhe Çështjet e Mandatit-Imunitetit.

Në të shtohet se ekziston një lobim i përhapur jashtë kornizës ligjore, me interesa të paligjshme dhe të të fshehua, dhe se një Ligj i ri për lobim është i nevojshëm për të parandaluar ndikimet e mundshme korruptive, transmeton Meta.mk.

Ligji i propozuar, i cili ka një flamur evropian, përcakton lobimin si një aktivitet që synon të ndikojë në proceset e përgatitjes, miratimit dhe ndryshimit të: ligjeve, akteve nënligjore ose akteve të tjera të përgjithshme, politikave publike ose programeve të miratuara nga organet për të cilat lobojnë , veçanërisht kur ato politika ose programe i referohen planifikimit hapësinor, zhvillimit dhe alokimit të fondeve publike.

“Lobim do të thotë kontakt me personin për të cilin lobohet, me qëllim ndikimi drejtuar në mënyrë specifike në proces, dmth në përmbajtjen e politikave publike, programet, rregulloret dhe aktet e tjera të përgjithshme dhe që kontakti bëhet jashtë procedurës ose procedurës së përcaktuar dhe të iniciuar dhe nuk përfaqëson një pozicion ose mendim të shpallur publikisht,” thuhet në projektligj.

Është specifikuar që lobimi mund të kryhet vetëm nga lobistë, persona fizik vendas ose të huaj të regjistruar në përputhje me dispozitat e ligjit. Si përjashtim, lobimi në emër dhe në llogari të një organizate lobuese (person juridik vendas ose i huaj) mund të kryhet nga një përfaqësues ligjor, punonjës ose person i autorizuar i organizatës lobuese.

Organet në të cilat lobohet, janë të detyruara të përcaktojë procedurat, përkatësisht rregullat, me akte të brendshme. Ata duhet të rregullojnë realizimin dhe regjistrimet e kontakteve në mënyrë që të lobojnë, identifikojnë dhe regjistrojnë personat që krijojnë kontakte në institucione dhe procese transparente të përgatitjes, miratimit dhe ndryshimit të politikave ose programeve publike, akteve nënligjore ose akteve të tjera të përgjithshme.

Procedurat duhet të përfshijnë gjithashtu publikimin e të dhënave për identitetin e të gjithë pjesëmarrësve në proces, subjektet interesat e të cilave u përfaqësuan, kushtet nën të cilat u realizua pjesëmarrja dhe tarifat e paguara për të.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit do të mbikëqyrë zbatimin e dispozitave të këtij ligji.

 

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button