fbpx

Kush i vjedh deputetët shqiptar, mos vallë Badinteri?

Në këtë përbërje të parlamentit të 2011-2014 kishim 123 deputetë në strukturë kemi 84 maqedonas apo 68%, 25 deputetë shqiptarë apo 20%, turq 2 deputetë apo 1.6%, romë 2 në strukturë 1.6%, sërbë kemi 4 deputetë apo 3.2%, boshnjak 2 apo1.6%, vllahë kemi 1 ose 0.8% dhe të tjerë 3 deputetë apo 2.4%.


Po atë analizohet struktura etnike e deputetëve dhe përfaqësimi në bazë të strukturës etnike do të shohim se disa bashkësi etnike janë më të përfaqësuara në parlament. Nëse analizojmë në bazë të strukturës etnike të popullsisë në Maqedoni me regjistrimin e 2002:

1) Maqedonas kemi 64.18% kurse në parlament janë të përfaqësuar me 68% apo për 5 deputet kishin ma shumë se sa që është përqindja e strukturës etnike. 

2) Shqiptarët në bazë të regjistrimit të 2002 janë 25.17% kurse në parlament ishin të përfaqësuar me 25 deputetë apo me 20% që do të thotë për 6 deputetë me pak në korrelacion me strukturën etnike. 

3) Turqit janë 3.85% kurse në parlament janë të përfaqësuar me 1.6% apo me dy deputetë, që do të thotë me 3 deputetë me pakë ishin të përfaqësuar. Romët janë të përfaqësuar me dy deputetë ose 1.6% kurse janë 2.66% si strukturë etnike që do të thotë se janë të përfaqësuar për 1 deputetë me pak.

4) Sërbët janë të përfaqësuar në këtë përbërje me 4 deputetë apo 3.2% kurse në strukturën etnike janë 1.78% që do të thotë kanë dy deputetë më shumë. 

5) Boshnjakët janë të përfaqësuar me dy deputetë janë në strukturë me 1.6% kurse si bashkësi etnike janë 0.84% që do të thotë janë të përfaqësuar me 1 deputet më shumë. 

6)Të tjerët janë të përfaqësuar me 3 deputetë me strukturë 2.4% kurse në strukturën etnike janë1.34% do të thotë kanë dy deputetë më shumë.

Janë minore votimet që bënë një bashkësi etnike për etninë tjetër posaçërisht te shqiptarët të tilla gjera pothuajse nuk ekzistojnë atëherë shtrohet dilema: kush i vjedh deputetët shqiptarë? Mos ndoshta “Rregulli i Badinterit”. 
Në procedurën e votimit, është vendosur i ashtuquajturi “Rregulli i Badenterit“ në parlament për miratimin e ligjeve që drejtpërdrejt i prek të drejtat e bashkësive nacionale. 

NË RREGULLOREN E PUNËS SË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Neni 202 thotë vendimin për ndryshimin e Preambulës, të neneve të vet-administrimit lokal, nenit 131, të cilësdo dispozite që ka të bëjë me të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive, duke përfshirë veçanërisht nenet 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 dhe 109, si dhe vendimin për shtimin e cilësdo dispozite të re, që ka të bëjë me lëndën e atyre dispozitave dhe atyre neneve, Kuvendi e miraton ME SHUMICËN E DY TË TRETAVE TË VOTAVE NGA NUMRI I PËRGJITHSHËM I DEPUTETËVE, NË TË CILËN MEDOEMOS DUHET TË KETË SHUMICË VOTASH NGA NUMRI I PËRGJITHSHËM I DEPUTETËVE, QË U PËRKASIN BASHKËSIVE, TË CILAT NUK JANË SHUMICË në Republikën e Maqedonisë.

Lajme të ngjashme

Back to top button