Shpallje: Angazhim i gazetarëve – recensues

Shpallje: Angazhim i gazetarëve – recensues

Shpallje: Angazhim i gazetarëve – recensues

Fondacioni Metamorfozis, për nevojat e projektit të USAID-it për përforcim të mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbimi për verifikimin e fakteve nga mediumet, e cila është e dedikuar për publikimin e recensioneve gazetareske, analizave kritike të diskursit dhe leksioneve gazetareske, publikon shpallje për angazhim të përkohshëm të gazetarëve me përvojë – recensues.

Gazetarët recensues do të jenë pjesë e ekipit të gazetarëve që do të identifikojnë lajme të rëndësishme ditore, do të bëjnë rec?nsione të përmbajtjeve të tilla dhe kohë pas kohe do të shkruajnë artikuj më të gjatë për edukim publik në lidhje me implementimin e standardeve gazetareske.

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

-të kenë të përfunduara studime nga fusha e gazetarisë, komunikologjisë ose ndonjë fushë e ngjashme;
-si bazë të angazhimit të tyre profesional në sferën e mediumeve e pranojnë Kodeksin e gazetarëve të Maqedonisë ose ndonjë kodeks tjetër ekuivalent të standardeve etike dhe profesionale që është i miratuar nga ndonjë organizatë relevante e gazetarëve (ky zotim për pranimin e standardeve për vetërregullim duhet të sqarohet në kuadër të letrës së motivimit);
-të kenë minimum 3 (tre) vjet përvojë pune në fushën e mediumeve;
-të kenë shkathtësi analitike;
-ta njohin mirë gjuhën e shkruar letrare shqipe dhe maqedonase.

Përparësi gjatë zgjedhjes do të kenë kandidatët të cilët:

momentalisht nuk janë në marrëdhënie pune në ndonjë medium nga Maqedonia;
janë anëtarë të shoqatave profesionale të gazetarëve që angazhohen për avancimin e standardeve profesionale;
mund t’i ndjekin dhe të bëjnë recension në nivel profesional të artikujve dhe kontributeve në radio dhe në televizion të mediave në gjuhën shqipe, selia kryesore e të cilave është në territorin e Republikës së Maqedonisë.
Kandidatët duhe të dërgojnë biografi të shkurtër dhe letër motivimi, si dhe linke deri te 3 artikuj personalë ose publikime të skenuara, nëpërmjet e-mailit, në: info[at]metamorphosis.org.mk.

Afati për paraqitje është deri më 20 maj 2013.

Metamorfozis ofron mundësi të barabarta si dhe trajtim korrekt dhe të paanshëm gjatë angazhimit të bashkëpunëtorëve, pa dallim të rasës, ngjyrës, gjinisë, prejardhjes etnike, moshës, hendikepit, përkatësisë politike, gjendjes martesore ose orientimit seksual.

————————————————————————————————————————————–

Qëllimi i projektit, të përkrahur nga populli amerikan, është të rritet fuqia e qytetarëve të Maqedonisë të kërkojnë përgjegjësi nga ana e mediumeve dhe t’u ndihmojnë gazetarëve në përmbushjen e standardeve të tyre profesionale, nëpërmjet veglave-onlajn për edukim publik dhe ngritje të vetëdijes.

VERZIONI DESKTOP